Lääkekannabis sai myyntiluvan Suomessa

Tiivistelmä:

  • myyntiluvan saanut Sativex-niminen valmiste on kasviuute, ei synteettinen kannabinoidi
  • tarkoitettu MS-taudin oireiden lievittämiseen
  • Bedrocan-valmiste (kannabiksen kukinnot sellaisenaan) ei ole vielä saanut myyntilupaa Suomessa

YLE 23.11.2012: yle.fi/uutiset/laakekannabis_sai_myyntiluvan_fimealta/6388880

 

Lääkekannabis sai myyntiluvan Fimealta

Myyntiin lääke tulee vasta noin puolen vuoden kuluttua. Sativex on tarkoitettu lihasjäykkyyden hoitoon MS-tautia sairastaville potilaille.

Lääkekannabis on saanut myyntiluvan lääkealan turvallisuutta valvovalta Fimealta. Luvan saa reseptilääkevalmiste Sativex, joka on tarkoitettu lihasjäykkyyden hoitoon MS-tautia sairastavilla potilaille. Myyntiin lääke tulee vasta noin puolen vuoden kuluttua.

Almirall-lääkeyrityksen lääke annostellaan suusuihkeena. Se on valmistettu hampusta, mutta sen koostumus poikkeaa huumausaineena käytettävästä kannabiksesta. Sativex-lääkkeellä ei myöskään ole samanlaista huumaavaa vaikutusta.

Sativex on tarkoitettu ainoastaan MS-potilaille, joiden liiallinen lihasjäykkyys eli spastisuus on kohtalaista tai vaikeaa, ja jotka eivät ole saaneet oireeseen apua muista lääkkeistä. Myös lääkkeen määräämiseen on tulossa rajoituksia: sitä saa vain neurologian erikoislääkäreiden määräyksellä tai neurologian alan sairaalayksikön lääkärin määräyksellä.

Sativexia on aiemmin saanut Suomessa Fimean luvalla erityislupahakemuksella. Hakemuksia on viime vuosina ollut alle kymmenen vuodessa, Fimeasta kerrotaan.

 


HS 27.11.2012

Lää­ke­kan­na­bis eli kan­na­bi­noi­de­ja si­säl­tä­vä suu­su­mu­te on saa­nut myyn­ti­lu­van.

Lää­ke­alan tur­val­li­suus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kus Fi­mean myön­tä­män lu­van myö­tä Sa­ti­vex-suih­ke tu­lee ap­teek­kien va­li­koi­miin. Si­tä saa­vat mää­rä­tä vain neu­ro­lo­git ja neu­ro­lo­gian osas­to­jen lää­kä­rit.

Lää­ket­tä on voi­nut aiem­min käyt­tää eri­tyis­lu­val­la. Fi­mea ker­too kä­si­tel­leen­sä 60 ha­ke­mus­ta vuo­des­sa.

Suo­men ohel­la myyn­ti­lu­pa myön­net­tiin useaan maa­han. Jo en­nen tä­tä val­mis­tet­ta on myy­ty muun muas­sa Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa.

VAL­MIS­TE on tar­koi­tet­tu vain MS-tau­tia sai­ras­ta­vil­le ai­kui­sil­le, joi­den li­hak­set ovat ko­vin jäyk­kiä, ei­kä muu ole lie­vit­tä­nyt oi­rei­ta.

Jos val­mis­te ei au­ta, sen käyt­tö pi­tää lo­pet­taa kuu­kau­den ku­lues­sa. Tut­ki­muk­sis­sa vain osa po­ti­lais­ta on hyö­ty­nyt val­mis­tees­ta. Se on vä­hen­tä­nyt li­has­kou­ris­tuk­sia ja hel­pot­ta­nut sel­viy­ty­mis­tä ar­jes­ta.

VAL­MIS­TE si­säl­tää huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kan­na­bi­noi­de­ja kuin ve­ren­kier­toon pää­see pol­te­tus­ta kan­na­bik­ses­ta hen­gi­tyk­sen kaut­ta. Ylei­sim­mät hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat hui­maus ja vä­sy­mys.


TV-uutisissa

Ylen pääuutislähetyksessä 23.11.2012 oli myös juttu kannabiksesta.  Juttu alkaa kohdasta 13:07.

Aamulehti: Nyt se on todistettu, kannabis pysäyttää syövän etenemisen

Aamulehti 21.9.2012 

 

Kannabiksen viihdekäyttäjät eivät voi kuitenkaan jatkossakaan perustella käyttöään sillä, että se estäisi syövän leviämistä. Tutkijoiden mukaan kannabiksesta ei voi saada polttamalla koskaan niin paljon kannabinoideja, että se estäisi syövän leviämistä.

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat löytäneet kannabiksesta kemikaalin, jonka uskotaan pystyvän pysäyttämään monien aggressiivisten syöpien, kuten rinta- ja eturauhassyövän etenemisen, kertoo Huffington Post.

– Tämän selvittäminen vaati noin noin 20 vuotta tutkimustyötä, mutta me nyt olemme erittäin innoissamme. Haluamme aloittaa ihmiskokeet mahdollisimman pian, kertoo tutkija Pierre Desprez Kalifornian Pacific Medical Centeristä.

Tutkijat ovat tehneet läpimurron tutkiessaan kannabiksesta eristettyjen kannabinoidien vaikutusta syövän etenemisen aiheuttavaan ID1-geeniin.

Tutkijat yhdistivät kannabinoideja ja soluja, joissa oli suuria määriä ID1-geeniä. Desprezin mukaan kannabinoidi ”sammutti” geenin, minkä vuoksi syöpäsolujen leviäminen pysähtyi ja ne palautuivat normaaleiksi.

Tutkimukset keskittyivät alussa rintasyövän parantamiseen, mutta tutkijat ovat huomanneet, että kannabinoidit estävät monenlaisia aggressiivisia syöpiä – kaikkia, joissa esiintyy suuria pitoisuuksia ID1-geeniä.

Tutkijat ovat tehneet laboratorio- ja eläinkokeita, ja he toivovat, että kliiniset tutkimukset alkaisivat mahdollisimman pian. Eläimille tehdyissä kokeissa kannabinoidit on annettu piikittämällä.

Kannabiksen viihdekäyttäjät eivät voi kuitenkaan jatkossakaan perustella käyttöään sillä, että se estäisi syövän leviämistä. Tutkijoiden mukaan kannabiksesta ei voi saada polttamalla koskaan niin paljon kannabinoideja, että se estäisi syövän leviämistä.

 

 

HS: Alle 20 sai erityisluvan kannabiksen lääkekäyttöön

Helsingin Sanomat, 23.8.2011

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Alle+20+sai+erityisluvan+kannabiksen+
l%C3%A4%C3%A4kek%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n/1135268775387

Alle 20 sai erityisluvan kannabiksen lääkekäyttöön

Kannabista käytetään lääkkeenä edelleen vain vähän. Lääkealaa valvovan Fimean tilastoista käy ilmi, että viime vuonna erityisluvan kannabiksen lääkekäyttöön sai 18.

Määrä on kuitenkin nousussa, sillä tänä vuonna hakemuksia on tähän mennessä tullut jo 26.

Kannabista käytetään esimerkiksi MS-taudin kipujen ja lihasjäykkyyden hoitoon. Lupahakemukseen vaaditaan erikoislääkärin selvitys siitä, että muut hoitomuodot eivät potilaalla tule kyseeseen.

Kukkaa pukkaa - kannabiksen kotikasvatus Suomessa

Pekka Hakkaraisen, Jussi Perälän ja Leena Metson artikkeli yhteiskuntapolitiikkaa -lehdessä. (SKY:n kopio)

THL:n tiedote:

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=25244

 

Lue lisää: Kukkaa pukkaa - kannabiksen kotikasvatus Suomessa

Tohtori.fi: Kannabiksen vaikuttavasta aineesta apu syöpäpotilaiden vakavaan ongelmaan?

http://www.tohtori.fi/?page=4031888&id=0925746

 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/esfm-cic021811.php

             

 

Kannabiksen vaikuttava ainesosa, THC eli

delta-9-tetrahydrokannabinoli, voi auttaa ruokahalunsa menettänyttä

syöpäpotilasta saamaan ruokahalunsa takaisin ja jopa maistamaan

paremmin, ilmenee tällä viikolla Annals of Oncology –lehdessä

julkaistusta tutkimuksesta.

 

Ruokahalun menetys on yksi hyvin yleisistä syöpäpotilaiden

keskuudessa, sillä syöpähoidot ja myös syöpä itsessään voi vaikuttaa

merkittävästi maku- ja hajuaisteihin. Ruokahaluttomuudella voi olla

ikäviä seurauksia: paino putoaa, elämänlaatu huononee ja pahimmassa

tapauksessa se voi vaikuttaa jopa selviytymiseen syövästä. Tästä

syystä tehokkaiden keinojen löytäminen ruokahalun säilyttämiseksi

syöpäpotilailla on erittäin tärkeä osa heidän hoitoaan.

 

Nyt julkaistun pienehkön kanadalaistutkimuksen tulokset ovat lupaavia.

Vuosien 2006-2008 välillä toteutettuun pilottitutkimukseen osallistui

21 jostain levinneestä syövästä (poislukien aivosyövästä) kärsivää

aikuista potilasta, jotka olivat syöneet vähintään kahden viikon ajan

huonosti heidän sairautensa johdosta. Kaikki potilaat olivat joko

tutkimushetkellä tai olivat aiemmin olleet kemoterapiassa.

 

Syöpäpotilaista noin puolille annettiin farmaseuttien toimesta

kannabiksen psykoaktiivista THC-aineosaa kapseleissa ja loput saivat

lumelääkettä. Kapseliryhmään kuuluneiden annostus oli 2,5 milligrammaa

THC:ta kerran päivässä ensimmäisten kolmen päivän ajan, jonka jälkeen

annostusta nostettiin kahteen kertaan päivässä. Potilailla oli

halutessaan mahdollista lisätä annostustaan myöhemmin jopa 20

milligrammaan THC:ta vuorokaudessa, mutta vain muutama syöpäpotilas

teki näin. Hoito kesti kaiken kaikkiaan 18 päivää.

 

Tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt täyttivät ruokahalua

selvittäneitä kyselyitä kolmessa vaiheessa: ennen tutkimuksen alkua,

keskellä sitä ja tutkimuksen lopuksi.

 

 

THC parantaa syöpäpotilaiden ruokahalua ja auttaa nukkumaan

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että valtaosa (73 %) THC:ta saaneista

potilaista raportoi ruokahalun parantuneen hoidon aikana, kun taas

kontrolliryhmässä olleista vain kolmannekselle kävi samoin.

THC-ryhmässä myös ruoan maittavuus lisääntyi, sillä THC:ta saaneista

yli puolet (55 %) kertoi lääkityksen parantaneen ruoan makua.

Plaseboryhmässä vain kymmenesosa vastasi samalla tavalla.

 

Yhdelläkään THC:ta saaneista ruokahalu ei heikentynyt hoidon myötä.

Sen sijaan lumelääkettä saaneista peräti 50 prosentilla ruokahalu

lähti tutkimusaikana heikkenemään. Ruokahalun lisäksi THC näytti

tutkimuksessa parantavan myös koehenkilöiden unenlaatua.

 

”Tämä on ensimmäinen satunnaistettu koe, joka osoittaa, että THC tekee

ruoasta paremman makuista ja parantaa edenneestä syövästä kärsivien

potilaiden ruokahalua, kuten myös auttaa heitä nukkumaan ja

rentoutumaan. Löydöksemme ovat tärkeitä, sillä tällä hetkellä ei ole

yhtään hyväksyttyä hoitomuotoa syöpäpotilaiden kokemiin haju- ja

makuaistien muutoksiin. Olemme innoissamme mahdollisuudesta, että

THC:ta voitaisiin käyttää lisäämään potilaiden ruokanautintoa”, kertoo

tutkimusta johtanut Albertan yliopiston yliassistentti, tohtori Wendy

Wismer.

 

Wismerin mukaan seuraavaksi tarvitaan aiheesta laajempia, faasi II:n

tutkimuksia, mutta ennen kuin niitä saadaan kehottaa hän lääkäreitä

harkitsemaan THC:n käyttöä syöpäpotilaiden hoidossa.

 

Lähde: European Society for Medical Oncology:n tiedote (välitetty

EurekAlert!-uutispalvelun kautta)

Tieteellinen artikkeli Kannabiksen kotikasvattamisesta Suomessa ja Tanskassa

THL:n tutkijat Pekka Hakkarainen ja Jussi Perälä ovat yhdessä tanskalaisten tutkijoiden kanssa julkaisseet artikkelin, jossa käsitellään kannabiksen kotitarvekasvatusta ilmiönä Suomessa ja Tanskassa.

European addiction research Vol. 17, No. 3, 2011 "Small-Scale Cannabis Growers in Denmark and Finland. Pekka Hakkarainen, Vibeke Asmussen Frank, Jussi Perälä, Helle Vibeke Dahl"

Tutkimuksessa havaittiin, että kasvattelu oli Suomessa enemmän muoti-ilmiö kuin Tanskassa. Suomessa suositaan sisäviljelyä, kun taas Tanskassa kasvatellaan avomaalla. Molemmissa maissa kasvateltiin omaan käyttöön koska ei haluttu olla tekemisissä rikollisten kanssa, mutta suomalaiset kasvattajat pelkäsivät useammin joutuvansa poliisin kanssa tekemisiin, kuin tanskalaiset.

Tässä englanninkielinen tiivistelmä:

Aims: To compare domestic cannabis cultivation in Denmark and Finland to describe national characteristics in small-scale cannabis growing. Design: A Web survey conducted among small-scale cannabis growers in Denmark (June to November 2008) and Finland (May to June 2009). Participants: Current cannabis growers (Denmark, 401; Finland, 1,054). Measurements: Comparisons in regard to social background, growing history, practices, purposes and motives of growing, and perceptions of risks. Findings: Cannabis was cultivated primarily for own use, but sharing with friends and avoiding criminal circles also were significant motives for growing. Finnish growers prioritized indoor cultivation, whereas the Danes were more in favor of open-air plantations. Risks of getting caught by the police were observed to be greater in Finland. Growing for medical purposes was twice as prevalent in Finland as in Denmark. Conclusions: Cannabis growing is a stronger and more novel phenomenon in Finland than in Denmark, but both countries have been influenced by international trends. Finnish and Danish small-scale cannabis cultivators can be considered to be ideologically oriented lifestyle growers. Differences in the magnitude of the phenomenon may reflect differences in the availability and quality of cannabis in national drug markets. The Internet had promoted the spreading of the trend.

Lehtiartikkeliin (maksullinen)

Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut oikeuden yhteiskunnan kustantamaan lääkkeeseen - vaikka se olisi kannabista

Iltasanomat 27.10.2010

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2269378

Sossun luukulta käteen 750e/kk - kannabislääke vei kaikki rahat

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että kallista kannabista sisältävää kipulääkitystä tarvinnut henkilö on oikeutettu 750 euron kuukausittaiseen toimeentulotukeen takautuvasti.


Korvauksiin oikeutettu henkilö oli loukkaantunut liikenneonnettomuudessa vuonna 2002. Sen seurauksena hänellä on krooninen kiputila, johon yksityislääkäri oli määrännyt hänelle hintavaa kipulääkettä.

Asiakirjoista käy ilmi, että henkilö on maksanut lääkkeestä yli 700 euroa kuukaudessa. Toimeentulotukilaskelmissa lääkemenoiksi on hyväksytty kuitenkin vain 50 euroa, koska henkilön on edellytetty voivan käyttää tavanomaisia kivunhoidossa käytettäviä lääkkeitä.

Henkilö on ilmoittanut, että hän on joutunut ottamaan pankkiluottoa voidakseen ostaa kysymyksessä olevaa lääkettä ja että hän on velkaantunut paitsi pankille myös apteekille.

Ensin Turun hallinto-oikeus oli katsonut, että takautuvaa toimeentulotukea lääkeostoihin ei tulisi myöntää.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi hallinto-oikeuden ja sosiaalilautakunnan päätökset. Asia palautettiin sosiaalilautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi siten, että myös ajalla 1.6.2007 - 31.3.2008 kipulääkityksestä aiheutuvat menot otetaan täysimääräisinä huomioon.

Huhtikuussa nostettua pankkiluottoa ei kuitenkaan vaadita ottamaan huomioon.

Kannabiksen laillistaminen vähentää sen käyttöön liittyviä haittoja

Lähde: The International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP),
Transform, British Medical Journal 7.10.2010
http://www.icsdp.org/docs/ICSDP-2.pdf
http://transform-drugs.blogspot.com/2010/10/leading-international-scientific-body.html

http://www.bmj.com/content/341/bmj.c5492.extract

Kansainvälinen eri alojen tutkijoiden muodostama huumepolitiikkaa
tutkiva keskus, International Centre for Science in Drug Policy,
julkaisi toisen raporttinsa "Tools for debate: U.S. federal government
data on cannabis prohibition", joka USA:n liittovaltion keräämää
tietoa käyttäen osoittaa USA:n kannabispolitiikan aiheuttamat
ongelmat.

Evan Wood, ICSDP:n perustaja, kertoo USA:n hallituksen keräämän tiedon
osoittavan, ettei kieltolaki ole vähentänyt kannabiksen käyttöä eikä
saatavuutta. Tieteellinen näyttö osoittaa selvästi, että muut
säätelymekanismit voivat tehokkaasti vähentää kannabiksen käyttöön
liittyviä haittoja.

USA:n virallisten tietojen mukaan liittovaltion huumepolitiikan
kustannukset nousivat vuoden 1981 1,5 miljardista dollarista vuoden
2002 18 miljardiin dollariin. Vuosina 1990 - 2006 kannabispidätykset
nousivat 350 000:sta yli 800 000:een ja kannabistakavarikot 227
tonnista yli 1200 tonniin. Tänä aikana kannabiksen vahvuus nousi 145%
mutta hinta laski 58%. Kieltolaista huolimatta kannabiksen saatavuus
on pysynyt helppona: vuonna 1990 27% lukiolaisista oli käyttänyt sitä
ja vuonna 2008 jo 32% ja lukiolaisista 80% - 90% pitää sen hankkimista
”hyvin helppona” tai ”melko helppona”.

Käytön ehkäisyn epäonnistumisen lisäksi kannabiksen kieltolaki on
rikastuttanut järjestäytynyttä rikollisuutta ja tuonut väkivaltaa
yhteisöihin.

Raportissa on myös joukko valaisevia lainauksia USA:n
merkkihenkilöiltä. USA perustettiin aikoinaan yksilön vapauden
periaatteelle, mikä on kirjattu hyvin vahvasti USA:n perustuslakiin.
Vuonna 1840 presidentti Abraham Lincoln toppuutteli varhaisia
alkoholin kieltolain puuhaajia: ”Kieltolaki kohdistuu juuri niihin
periaatteisiin, joille hallituksemme on perustettu”.

150 vuotta myöhemmin nuo periaatteet on hukattu huumesodassa ja
varsinkin sodassa kannabista vastaan.

Sveitsi: kannabis ja skitsofrenia - mitä potilaat sanovat?

Lähde: Harm Reduction Journal, 28.9.2010
http://www.harmreductionjournal.com/content/7/1/22

Tutkijapiireissä on ollut runsaasti keskustelua siitä aiheuttaako
kannabis skitsofreniaa ja aiheuttaako skitsofreniapotilaiden
kannabiksen käyttö taudin huononemisen aikaisemmin ja useammin. Kun
katsotaan tutkimuksia, joissa on selvitetty potilaiden kantaa
ristiriitaisiin asioihin, ja kuinka nämä ovat syventäneet tärkeiden
lääketieteellisten asioiden ymmärrystä, on yllättävää kuinka vähän
tätä on tutkittu kannabiksen ja psykoosien välisen yhteyden
ymmärtämiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkoitus oli tutkia kannabista
käyttävien potilaiden uskomuksia siitä, aiheuttaako kannabis heidän
mielestään skitsofreniaa ja mikä on potilaiden käsitys kannabiksen
vaikutuksista.

Tutkimukseen värvättiin haastateltaviksi kymmenen potilasta, joiden
diagnoosina oli paranoidi skitsofrenia sekä kannabiksen runsas käyttö
tai kannabisriippuvuus. Lisäksi käytettiin muuta potilasaineistoa.

Yksikään potilaista ei pitänyt kannabiksen käyttöä syynä
skitsofreniaansa. Viiden kohdalla diagnoosina oli vaikeat olosuhteet
lapsena ja kolmella muun huumeen kuin kannabiksen käyttö. Kaksi
potilasta antoi muita syitä. Neljä potilasta piti kannabista lääkkeenä
ja pitivät sen myönteisiä vaikutuksia merkittävämpinä kuin sen
mahdollisia haittoja.

Skitsofreniapotilaat eivät nähneet skitsofrenian ja kannabiksen
käyttönsä välillä syy-yhteyttä. Ehdotamme
terveydenhoitohenkilökunnalle, että nämä löydökset otetaan huomioon
sellaisten potilaiden kanssa työskennellessä, joilla on nämä kaksi
diagnoosia. Potilaiden hoidon lykkääminen tai estäminen kannabiksen
käytön takia aiheuttaa ainoastaan lisähaittoja muutenkin
haavoittuvalle potilasryhmälle.