Tiivistelmä:

  • myyntiluvan saanut Sativex-niminen valmiste on kasviuute, ei synteettinen kannabinoidi
  • tarkoitettu MS-taudin oireiden lievittämiseen
  • Bedrocan-valmiste (kannabiksen kukinnot sellaisenaan) ei ole vielä saanut myyntilupaa Suomessa

YLE 23.11.2012: yle.fi/uutiset/laakekannabis_sai_myyntiluvan_fimealta/6388880

 

Lääkekannabis sai myyntiluvan Fimealta

Myyntiin lääke tulee vasta noin puolen vuoden kuluttua. Sativex on tarkoitettu lihasjäykkyyden hoitoon MS-tautia sairastaville potilaille.

Lääkekannabis on saanut myyntiluvan lääkealan turvallisuutta valvovalta Fimealta. Luvan saa reseptilääkevalmiste Sativex, joka on tarkoitettu lihasjäykkyyden hoitoon MS-tautia sairastavilla potilaille. Myyntiin lääke tulee vasta noin puolen vuoden kuluttua.

Almirall-lääkeyrityksen lääke annostellaan suusuihkeena. Se on valmistettu hampusta, mutta sen koostumus poikkeaa huumausaineena käytettävästä kannabiksesta. Sativex-lääkkeellä ei myöskään ole samanlaista huumaavaa vaikutusta.

Sativex on tarkoitettu ainoastaan MS-potilaille, joiden liiallinen lihasjäykkyys eli spastisuus on kohtalaista tai vaikeaa, ja jotka eivät ole saaneet oireeseen apua muista lääkkeistä. Myös lääkkeen määräämiseen on tulossa rajoituksia: sitä saa vain neurologian erikoislääkäreiden määräyksellä tai neurologian alan sairaalayksikön lääkärin määräyksellä.

Sativexia on aiemmin saanut Suomessa Fimean luvalla erityislupahakemuksella. Hakemuksia on viime vuosina ollut alle kymmenen vuodessa, Fimeasta kerrotaan.

 


HS 27.11.2012

Lää­ke­kan­na­bis eli kan­na­bi­noi­de­ja si­säl­tä­vä suu­su­mu­te on saa­nut myyn­ti­lu­van.

Lää­ke­alan tur­val­li­suus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kus Fi­mean myön­tä­män lu­van myö­tä Sa­ti­vex-suih­ke tu­lee ap­teek­kien va­li­koi­miin. Si­tä saa­vat mää­rä­tä vain neu­ro­lo­git ja neu­ro­lo­gian osas­to­jen lää­kä­rit.

Lää­ket­tä on voi­nut aiem­min käyt­tää eri­tyis­lu­val­la. Fi­mea ker­too kä­si­tel­leen­sä 60 ha­ke­mus­ta vuo­des­sa.

Suo­men ohel­la myyn­ti­lu­pa myön­net­tiin useaan maa­han. Jo en­nen tä­tä val­mis­tet­ta on myy­ty muun muas­sa Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa.

VAL­MIS­TE on tar­koi­tet­tu vain MS-tau­tia sai­ras­ta­vil­le ai­kui­sil­le, joi­den li­hak­set ovat ko­vin jäyk­kiä, ei­kä muu ole lie­vit­tä­nyt oi­rei­ta.

Jos val­mis­te ei au­ta, sen käyt­tö pi­tää lo­pet­taa kuu­kau­den ku­lues­sa. Tut­ki­muk­sis­sa vain osa po­ti­lais­ta on hyö­ty­nyt val­mis­tees­ta. Se on vä­hen­tä­nyt li­has­kou­ris­tuk­sia ja hel­pot­ta­nut sel­viy­ty­mis­tä ar­jes­ta.

VAL­MIS­TE si­säl­tää huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kan­na­bi­noi­de­ja kuin ve­ren­kier­toon pää­see pol­te­tus­ta kan­na­bik­ses­ta hen­gi­tyk­sen kaut­ta. Ylei­sim­mät hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat hui­maus ja vä­sy­mys.


TV-uutisissa

Ylen pääuutislähetyksessä 23.11.2012 oli myös juttu kannabiksesta.  Juttu alkaa kohdasta 13:07.