EMCDDA Vuosiraportti '07

Kannabiksen käytön muuttuva kuva
Lähde: EMCDDA:n vuosiraportti 23.11.2007
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index419EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/publications/online/ar2007/en

Lähestyvä YK:n huumepolitiikan arviointi yltää EMCDDA:n
vuosiraporttiin. Tätä varten sekä EMCDDA että UNODC yrittävät saada
julki sellaisen kannan, jonka mukaan tilanne on ”valvonnassa” UNODC:n
termillä ja ”tasaantunut” EMCDDA:n käyttämällä termillä.

Tiedotusvälineisiin levittynyt viesti kuuluu, että huumeongelma on
tasaantunut ja huumeongelma riistäytyy käsistä. Selityksenä tälle
ristiriidalle on huumepolitiikkaa, -tutkimusta ja uutisointia vaivaava
historiattomuus: huumeongelmaa seurataan julkisuudessa annettujen
suurten lupausten takia kuin osakekursseja, ovatko poliittiset ja
moraaliset pisteet nousussa vai laskussa.

Lyhyesti kerrottuna EMCDDA:n raportti kertoo, että huumeiden käyttö on
tasaantumassa mutta selvästi korkeammalle tasolle kuin 1990-luvun
alussa. Toisaalta huumetilanteessa on huomattavaa vaihtelua ja tällä
hetkellä vahvan euron takia kokaiinista on tulossa suosittu huume ns.
bailauspiireissä eli viihdekäyttäjien keskuudessa. Kannabis on
säilyttänyt kuitenkin selvän johtoaseman.

Vuonna 2006 raportin ääni oli kuitenkin aivan muuta kuin tyynnyttelevä,
mistä muistutuksena uutinen suomalaisesta tiedotusvälineestä:
”Huumeiden katuhinnat laskivat rajusti (Kaleva 23.11.2006): EU:n
huumeviraston torstaina julkistaman vuosiraportin mukaan lähes kaikkien
aineiden keskihinnat alenivat useimmissa maissa. Enimmillään hinnat
laskivat lähes puolella. Kannabishartsin hinnat ovat pudonneet 19,
kannabisruohon 12 , kokaiinin 22, ruskean heroiinin 45, amfetamiinin 20
ja ekstaasin 47 prosenttia viiden vuoden takaiseen verrattuna.”

YK:n huumeprosessin arvioinnissa on kyse vuoden 1961 huumesopimuksessa
määritelty kannabiksen luokittelu huumeeksi. Järkevän keskustelun
pohjaksi pitäisikin ottaa kannabiksen käytön kehittyminen sopimuksen
solmimisen jälkeen eikä poliittisten suhdanteitten määrämien kymmen-,
viisi- tai yksivuotisjaksojen varaan.

Seuraavassa poimintoja raportin sisällöstä:

EMCDDA ja YK:n tarkistusprosessi

Vuonna 2008 kansainvälinen yhteisö arvioi, miten hyvin vuonna 1998
pidetyssä maailman huumeongelmaa käsitelleessä Yhdistyneiden
Kansakuntien yleiskokouksen erityisistunnossa asetettujen tavoitteiden
saavuttamisessa on edistytty. EMCDDA tukee tätä tarkasteluprosessia
täydentämällä kansainvälisellä tasolla saatavilla olevia tietoja siten,
että se tarjoaa yksityiskohtaisen arvion Euroopan tilanteesta.

Kannabispolitiikka lievenee jatkuvasti

Kannabiksen käyttöön liittyvien rikosten osuus on kuitenkin laskenut
vuodesta 2000 lähtien useissa maissa (Kreikka, Italia, Kypros,
Itävalta, Slovenia ja Turkki) ja viimeisen tarkastelujakson (2004–2005)
aikana valtaosassa maista, joista saatiin tietoa. Tämä voi johtua
siitä, että lainvalvontaviranomaiset ovat näissä maissa vähentäneet
kannabiksen käyttäjiin kohdistuvia toimia muiden huumeiden käyttöön
verrattuna.

Euroopassa ollaan yleisesti siirtymässä rikosseuraamusten määräämisen
sijaan ehkäisyyn tai hoitoon suuntautuviin lähestymistapoihin pienten
kannabismäärien hallussapito- ja käyttörikosten osalta. Ilmoitettujen
kannabisrikosten määrä kuitenkin kasvoi vuosina 2000–2005 merkittävästi
(36 %), ja kannabis on useimmissa maissa huumeiden käyttö- tai
hallussapitosyytteissä yleisimmin mainittu huumausaine. Tilanne saattaa
olla muuttumassa, sillä suurin osa maista on raportoinut
kannabisrikosten vähentyneen – mikä saattaa kertoa siitä, että
lainvalvontaviranomaiset eivät enää suuntaa toimintaansa yhtä paljon
kannabiksenkäyttörikoksiin. Vaikka aiheesta on keskusteltu paljon
julkisuudessa ja tiedotusvälineissä, lainvalvontapolitiikan ja
kannabiksen yleisen levinneisyyden välillä on vaikea nähdä suoraa tai
yksinkertaista yhteyttä.

Maiden välillä on toki eroja ajoituksessa ja mittakaavassa, mutta
yleisesti katsoen kannabiksen käyttö lisääntyi Euroopassa voimakkaasti
1990-luvulla, minkä jälkeen kasvu tasaantui 2000-luvun taitteessa.
Euroopan kokonaistilanne on nyt yhtenäisempi kuin aikaisemmin. Lisäksi
tuoreimmat tiedot viittaavat siihen, että etenkin korkean
levinneisyysasteen maissa kannabiksen käyttö on tasaantumassa tai jopa
vähenemässä. Ja vaikka tämän tueksi ei olekaan vielä paljon näyttöä,
merkit viittaavat siihen, että kannabiksen suosio nuorten keskuudessa
on joissakin maissa laskemassa.

Valtioiden välillä on eroja suuntauksissa, mutta varovaisen
optimistisesti voidaan toivoa, että Euroopassa 1990-luvulta jatkunut
kannabiksen käytön lisääntyminen olisi saavuttanut lakipisteensä.

Kannabiksen käyttö

Varovaisesti voidaan arvioida, että yli 70 miljoonaa eurooppalaista
aikuista – toisin sanoen lähes joka neljäs (22 prosenttia) kaikista
15–64-vuotiaista – on käyttänyt kannabista ainakin kerran. Kansalliset
luvut vaihtelevat kahdesta prosentista 37 prosenttiin siten, että luvut
ovat alhaisimmat Bulgariassa, Maltassa ja Romaniassa ja korkeimmat
Tanskassa (36,5 %), Ranskassa (30,6 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa
(29,8 %) ja Italiassa (29,3 %). Suuresta vaihteluvälistä huolimatta
tietoja toimittaneiden 26 Euroopan maan joukosta 12 ilmoitti kannabista
ainakin kerran käyttäneiden osuudeksi 10–25 prosenttia.

Ainakin kerran käyttäneitä: vähintään 70 miljoonaa tai viidesosa
aikuisista Euroopassa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä:
noin 23 miljoonaa aikuista tai kolmasosa ainakin kerran käyttäneistä.
Viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana käyttäneitä: yli 13 miljoonaa.

Jos kannabiksen käyttö onkin Euroopassa tasaantumassa, se on silti
historiallisen korkealla tasolla, ja vaikka kannabiksen käyttäjistä
vain melko pieni osuus käyttää tätä huumetta säännöllisesti ja
runsaasti, se tarkoittaa yksilöinä merkittävää määrää.

Kannabiksen aiheuttama hoidon tarve

Kannabisongelmista kärsivien henkilöiden tarpeiden ymmärtämiseksi on
saatavilla yhä enemmän tutkimustuloksia ja kliinistä kokemusta, mutta
siitä, kuinka yleisesti kannabiksen käyttäjille kehittyy huumeongelmia,
ei ole selkeää kuvaa. EMCDDA:n kokoamista hoitotiedoista ilmenee, että
kannabiksen takia hoitoon ensimmäistä kertaa hakeutuvien määrä on lähes
kolminkertaistunut vuodesta 1999, joskin tämä suuntaus vaikuttaisi
olevan tasaantumassa.

Suuntausta on vaikea tulkita monesta syystä: kannabisongelmista
kärsiville on tarjolla entistä enemmän palveluja ja nämä ongelmat
tiedostetaan yhä paremmin; lisäksi merkittävä osa hoitoonohjauksista on
peräisin rikosoikeusjärjestelmästä tai sosiaaliviranomaisilta.

Kannabisasiakkaat voidaan yleisesti ottaen jakaa kolmeen ryhmään:
satunnaisesti käyttäviin (34 %), kerran tai useampia kertoja viikossa
käyttäviin (27 %) ja päivittäin käyttäviin (39 %) asiakkaisiin. Erot
ilmoitetussa huumeen käyttötiheydessä johtuvat todennäköisesti eroista
hoitoonohjauksen reiteissä, ja rikosoikeusjärjestelmän kautta hoitoon
ohjattujen määrän lisääntyminen saattaa olla selityksenä osalla hoitoon
tulevista satunnaisista käyttäjistä. Kannabiksen käyttötiheydessä on
eroja maiden välillä. Puolet maista raportoi, että yli 30 prosenttia
asiakkaista käyttää kannabista päivittäin, ja puolet, että tällaisia
asiakkaita on alle 30 prosenttia. Kannabista päivittäin käyttävien
osuus hoidossa olevista asiakkaista on suurin Alankomaissa, Tanskassa
ja Espanjassa, ja satunnaisten käyttäjien osuus on suurin Unkarissa,
Saksassa ja Italiassa.

Lisäksi, kuten edellä jo esitettiin, kannabiksen runsaaseen käyttöön
kohdistuvissa toimissa saattaa olla pääpaino ehkäisyssä hoidon sijaan,
ja tällaiset erot kansallisissa käytännöissä voivat vaikuttaa
raportointiin yleisesti. Tämä saattaa osaksi selittää, miksi jotkin
maat, joissa kannabiksen käyttö on yleistä, raportoivat kannabishoidon
osalta melko alhaisia lukuja.

Kannabismarkkinat

Euroopan kannabistilannetta mutkistavat myös markkinatekijät, ja tätä
ongelmaa vaikeuttaa luotettavan tiedon puuttuminen erilaisten
kannabistuotteiden suhteellisesta osuudesta ja saatavuudesta EU:ssa.
Eurooppa on edelleen kannabishartsin – suurimmaksi osaksi
Pohjois-Afrikassa tuotetun – tärkein markkina-alue maailmassa. Myös
kannabisruohoa on saatavilla Euroopassa, mutta hartsia takavarikoidaan
yli 10 kertaa enemmän kuin kannabisruohoa. Tilanne saattaa kuitenkin
olla muuttumassa: kannabishartsin takavarikot vähenivät hieman vuonna
2005, kun taas kannabisruohon ja kannabiskasvien takavarikot ovat
lisääntyneet koko ajan. Puolet Euroopan maista raportoi kotimaisesta
kannabiksentuotannosta vuonna 2005. Jotkin kotioloissa tuotetun
kannabiksen muodot voivat olla melko vahvoja, ja tällaisella
tuotannolla on vaikutuksia myös huumeiden valvontaan.

Kannabiksen runsas tai säännöllinen käyttö

Huumetta säännöllisesti tai runsaasti käyttävien henkilöiden määrän
pelätään olevan kasvussa, mutta asian tutkimiseen on saatavilla vain
vähän tietoa. EMCDDA tekee useiden jäsenvaltioiden kanssa tiiviisti
yhteistyötä tätä kysymystä koskevien tutkimusmenetelmien
parantamiseksi. Vuonna 2004 EMCDDA arvioi rajallisen tiedon perusteella
karkeasti, että noin prosentti eurooppalaisista aikuisista eli noin
kolme miljoonaa ihmistä saattaa käyttää kannabista päivittäin tai lähes
päivittäin. Arviota on tarkoitus tarkistaa lähitulevaisuudessa. Useat
maat ovat raportoineet kannabiksen säännöllisen tai runsaan käytön
lisääntymisestä, mutta ainoastaan Espanja on esittänyt päivittäisen
käytön lisääntymisestä vertailukelpoista tietoa, jonka mukaan se on
lisääntynyt 0,7 prosentista kahteen prosenttiin vuosina 1997–2006.

”Kannabiksen runsaalle käytölle” ei ole toistaiseksi esitetty mitään
yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Kyseessä on väljä käsite, jolla
tarkoitetaan tietyn toistuvuuskynnyksen ylittävää käyttöä. Runsas
käyttö ei välttämättä merkitse riippuvuutta tai väärinkäyttöä eikä
muiden ongelmien esiintymistä, mutta sen katsotaan lisäävän
haitallisten seurausten, myös riippuvuuden, riskiä. Tässä luvussa
esitetyt luvut viittaavat ”päivittäiseen tai lähes päivittäiseen
käyttöön” (ainetta on käytetty vähintään 20 päivänä viimeisten 30
päivän aikana). Tätä vertailuarvoa käytetään tutkimuksissa usein, ja se
on peräisin eurooppalaisesta mallikyselylomakkeesta. Meneillään
olevilla metodologisilla tutkimuksilla (kansallisilla ja EMCDDA:n
tutkimuksilla) on tarkoitus parantaa runsaan/toistuvan käytön ja
ongelmien välisen yhteyden tuntemusta.

Käytön lopettamiseen liittyvät tekijät on toinen tärkeä asia, joka
pitäisi tuntea paremmin. Kuten edellä todettiin, useimmat lopettavat
kannabiksen käytön jonkin ajan kuluttua. Lopettamiseen liittyvien
tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää alan tukitoimien suunnittelun
kannalta. Näistä tekijöistä on alettu saada jotain tietoa. Esimerkiksi
Ranskassa vuonna 2005 tehdyssä väestötutkimuksessa ilmeni, että
henkilöistä, jotka olivat käyttäneet kannabista ainakin kerran mutta
jotka eivät olleet käyttäneet sitä viimeksi kuluneen vuoden aikana,
useimmilla (80 %) pääasiallinen syy tämän huumausaineen käyttämättä
jättämiselle oli yksinkertaisesti kiinnostuksen puute, vaikka useimmat
aikuiset (lähes 60 %) katsoivat voivansa halutessaan saada kannabista
helposti.

Kannabis liikennevalistuksessa
Lähde: EMCDDA:n Drugnet Europe 60
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index411EN.html

1990-luvulta saakka suurimmassa osassa EU maista on yleisöä tiedotettu
kampanjoilla päihteiden käytöstä liikenteessä mutta nämä kampanjat
käsittelevät pääasiassa alkoholia. Vain noin joka viidennessä maassa on
huomiota kohdistettu kannabiksen ja bentsodiatsepiineihin.

Kannabista käyttäneet autonkuljettajat ovat yleensä nuoria miehiä kun
taas bentsoja käyttäneet keski-ikäisiä naisia. Tämä tutkimus tuo esille
sen, kuinka yhtä asiaa ajavat kampanjat eivät sovi kaikille. Vanhemmat
betsojen käyttäjät eivät huomioi nuorille kannabiksen käyttäjille
tarkoitettuja viestejä ja toisin päin, eivätkä kummatkaan koe
alkoholivaroitusten koskevan itseään.

Toimiiko huumetestaus kannabiksen vaikutuksessa ajaville?
Lähde: Addiction Volume 102 Issue 12 Page 1918-1919, December 2007
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1360
-0443.2007.02042.x?cookieSet=1

Kannabiksen käyttäjät saattavat itsensä ja muut vaaraan ajaessaan
kannabiksen vaikutuksen alaisena.

Kannabiksen käyttö lisää liikenneonnettomuuden riskiä 2 - 3
kertaiseksi, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin alkoholilla (6 - 15
kertainen). Kun otetaan huomioon alhaisempi riskitaso sekä alhaisempi
käytön taso, on kannabiksen käytön aiheuttamien onnettomuuksien osuus
paljon alhaisempi kuin alkoholin (esimerkiksi Ranskassa 2,5% kuolemaan
johtaneista liikenneonnettomuuksista on kannabiksen käytön aiheuttamia
verrattuna alkoholin aiheuttamiin 29%:iin).

Rauhoittavat lääkkeet ja liikenne
Lähde: Guardian 23.11.2007

Eurooppalaisten huumeasiantuntijoiden mukaan lääkkeissä ajavat
vanhemmat naiset ovat suurempi vaaran aihe kuin nuoret ”heinäpäät”
ratin takana.

Yhä useammin poliisin satunnaiskokeissa paljastunut huumekuski
osoittautuu keski-ikäiseksi tai vanhemmaksi naiseksi, joka on ottanut
reseptin mukaisen rauhoittavan lääkkeen eikä tiedä mitään sen
vaikutuksesta autolla ajamiseen.

EMCDDA suomalaisissa tiedotusvälineissä

YLE
Kokaiinin käyttö lisääntynyt Euroopassa
Lähde: YLE 22.11.2007

Kokaiinin käyttö ja saatavuus ovat lisääntyneet Euroopassa voimakkaasti
viime vuosina. Myös hoitoon haluavia on yhä enemmän, kertoo EU:n
huumetietokeskus EMCDDA.

Keskuksen vuosiraportin mukaan arviolta 4,5 miljoonaa eurooppalaista on
käyttänyt kokaiinia viime vuoden aikana. Edellisen vuoden arvio oli 3,5
miljoonaa. Kokaiini on siten vakiinnuttanut paikkansa Euroopan toiseksi
yleisimpänä huumeena kannabiksen jälkeen.

12 miljoonaa eurooppalaista sanoo ainakin kokeilleensa kokaiinia
elämänsä aikana. Kannabista kokeilleita on kuitenkin edelleen selvästi
eniten, lähes neljännes kaikista yli 15-vuotiaista eurooppalaisista.

Melkein neljännes huumehoitopaikkojen lisääntyneestä kyselystä johtuu
kokaiinin käytöstä. Vuodesta 1999 hoitoon haluaminen on melkein
kolmenkertaistunut.

Huumeiden takavarikot ovat lisääntyneet etenkin Espanjassa ja
Portugalissa, jotka ovat yleisimmät reitit Euroopan markkinoille.
Huumerikollisuus puolestaan lisääntyi kaikissa Euroopan maissa Saksaa
lukuunottamatta.

Tuoreimmat tilastot huumekuolemista ovat toissa vuodelta. EU-maissa ja
Norjassa menehtyi huumeiden takia runsaat 7 000 ihmistä. Yleisin syy
oli heroiinin yliannostus. Sen sijaan huumeisiin liittyvät
hiv-tartunnat eivät lisääntyneet yhtä paljon kuin aiempina vuosina,
koska pistoshuumeiden käyttö on vähentynyt.

Raportti: Euroopan huumetilanne tasaantuu
Lähde: Helsingin Sanomat 22.11.2007

BRYSSELI. Huumeiden käyttö on tasaantumassa, päättelee torstaina
julkistettu Euroopan huumevalvontaviraston EMCDDA:n vuotuinen raportti.

Suosituimman huumeen eli kannabiksen suosio näyttää taittuneen
suurimmissa käyttäjämaissa kuten Ranskassa ja Britanniassa ja
tasoittuneen pienen kulutuksen maissa kuten Suomessa ja Ruotsissa.

"Varovaiseen optimismiin on aihetta", muotoilee viraston tieteellinen
koordinaattori Paul Griffiths.

Virastoa huolestuttavat silti ennätykselliset kokaiinitakavarikot ja
maailman kasvanut heroiinin tarjonta.

Kannabiksen suosio hupeni 15–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Espanjassa ja
Tsekin tasavallassa 20 prosenttia senikäisistä kertoo käyttäneensä
kannabista.

Käyttö on vielä suurempaa ikäryhmän nuoremmassa päässä. Peräti 37
prosenttia 14–18-vuotiaista espanjalaisnuorista käytti kannabista 2004,
nyt vajaa 30 prosenttia.

Suomess alle kymmenen prosenttia 15–24-vuotiaista ja noin seitsemän
prosenttia 15–34-vuotiaista käyttää rapistin mukaan kannabista.

Huomio on nyt kääntynyt noin prosenttiin aikuisia, joka käyttää
kannabista säännöllisesti. Käyttö näkyy selvästi: hoitoon hakeutuneiden
joukko kolminkertaistui kuudessa vuodessa.

"Lähes kolmannes hoitoon hakeutuvista tulee kannabiksen takia. Käyttö
on jatkunut siinä vaiheessa 6–8 vuotta. Heitä ei voi hoitaa samoin kuin
heroiinin käyttäjiä", muistuttaa viraston osastopäällikkö Roland Simon.
Uusia menetelmiä on vasta kehitteillä.

Toiseksi yleisimmän huumeen eli kokaiinin käyttö näyttää kasvavan.
Ainetta takavarikoitiin toissa vuonna ennätykselliset 107 tonnia.

Myös heroiinia ja muita opiaatteja on tarjolla aiempaa enemmän.
Maailman heroiinin tuotannon arvioidaan kasvaneen viime vuonna
kolmanneksella.

"Nyt näyttää, ettei Afganistanin kasvanut tuotanto ole tulossa
Eurooppaan. Tilanne saattaa vielä muuttua", Griffiths arvioi.

Huumeiden annostelu suoraan verisuoneen näyttää olevan vähenemässä. Sen
sijaan korvaushoitoon määrättyjen lääkkeiden käyttö huumeena on
yleistymässä ja Suomi näyttää olleen edelläkävijä: Heroiinin
yliannostuksen aiheuttamat kuolemat loppuivat Suomessa muutama vuosi
sitten, kun käyttäjät siirtyivät liuottamaan Subutex-lääkkeitä ja
ruiskuttamaan niitä verisuoneen. Lääkkeitä haettiin myös Ranskasta ja
Virosta niin paljon, että viranomaiset rajoittivat toimintaa.

Heroiinin käyttäjämäärät kasvussa
Lähde: Turun Sanomat 23.11.2007

Heroiinin saatavuus Euroopassa on helpottunut. Vuonna 2005 kirjattiin
noin 30 000 uutta käyttäjää, ja kokonaiskäyttäjämääräksi Euroopan
unionin ja Norjan alueella arvioidaan 1,5 miljoonaa.

Käyttäjämäärän kasvu näkyy erityisesti heroiinitakavarikkojen
lisääntymisenä, selvisi Euroopan unionin huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskuksen torstaina julkaisemasta raportista.

Heroiinin korvaushoitona käytettävän buprenofiinin laiton käyttö
huolestuttaa tutkimuksen mukaan Tsekissä ja Ranskassa. Myös Suomessa
korvaushoitolääkkeiden kuten Temgesicin, Subutexin ja Suboxonen käyttö
näkyy laajalti korvanneen heroiinin käytön hoitoon hakeutuvien
keskuudessa.

Samat aineet mainitaan meillä yhä useammin myös
yliannostusilmoituksissa kuolemien syynä.

Useimmat saatavilla olevat arviot huumeiden pistoskäytöstä perustuvat
yliannostuskuolemien määrään tai tartuntatauteja koskeviin tietoihin.

Suomi, Tsekki, Slovakia ja Britannia ilmoittavat 4-5 käyttäjää tuhatta
15-64-vuotiasta asukasta kohti. Virossa vastaava luku on erittäin
korkea, 15 käyttäjää tuhatta asukasta kohti.

Alhaisimmat arviot tulevat Kyprokselta, Unkarista ja Alankomaista,
joissa pistoskäyttäjiä on alle yksi tuhatta asukasta kohti.

Kannabiksen käyttö on tasaantumassa

Kannabiksen suosio nuorison keskuudessa on tutkimuksen mukaan
hiipumassa. Vaikka lähes neljännes, noin 70 miljoonaa 15-64-vuotiasta
eurooppalaista, on kokeillut kannabista jossakin elämänvaiheessa ja 23
miljoonaa ihmistä on käyttänyt sitä viime vuonna, kehityssuunta antaa
raportin mukaan aihetta varovaiseen optimismiin.

Kannabiksen käyttö näkyisi hiipuvan erityisesti niissä maissa, missä se
on ollut yleisintä. Joissakin jäsenvaltioissa näkyy merkkejä siitä,
että kannabiksen suosio olisi hiipumassa nuorison keskuudessa.

Huumekuolemien määrä on myönteisistä uutisista huolimatta
huolestuttavan suuri. Euroopassa on edelleen vuosittain 7 000-8 000
yliannostuskuolemaa, ja tuoreimpien tietojen mukaan laskevaa suuntausta
ei ole nähtävissä. Eurooppa on vaarassa jäädä huumekuolemien määrän
vähentämistä koskevista tavoitteista.

HI-virustartuntojen osalta kokonaisarvio on huumeiden pistoskäyttäjien
keskuudessa myönteisempi. Vuonna 2005 todetut 3 500 uutta tartuntaa
korostavat kuitenkin tarvetta jatkaa toimia. Jopa 200 000:lla huumeiden
pistoskäyttäjällä on HIV, ja jopa miljoona ihmistä kantaa
C-hepatiittivirusta (HCV).

Maastrichtin pormestari Gerd Leers: 13 väärinkäsitystä kannabiksesta

Maastrichtin pormestarin Gerd Leers:
13 väärinkäsitystä (ja yksi johtopäätös) kannabiksesta

Gerd Leersin blogi:
http://www.maastricht.nl/maastricht/show/id=160045


1. Kannabiskahviloiden vähentäminen vähentää kannabiksen käyttöä.


Ei pidä paikkaansa. Hollannissa, mikä on ainut länsimaa, joka sallii
kannabiksen myynnin ”laillisesti” kannabiskahviloissa, 13% nuorista
käyttää kannabista. Niissä maissa, joissa kannabiksen käytöstä
rangaistaan, tämä luku on paljon korkeampi. Belgiassa, Irlannissa ja
USA:ssa 17%, Britanniassa 20% ja 22% Ranskassa.


2. Kannabis on ”portti” - sitä käyttävät ihmiset käyttävät muita
herkemmin kovempia aineita.


Tavallaan tämä on totta. Whiskyä juova aloitti oluella, kukaan ei
siirry suoraan virvoitusjuomista vahvoihin alkoholeihin. Siksi olisikin
tärkeää olla aloittamatta. Hollanti on ollut tässä menestyksekäs: vain
12% koko väestöstä on käyttänyt kannabista verrattuna 28%:iin USA:ssa
ja 40%:iin Australiassa. Tästä johtuen harvat ihmiset käyttävät kovia
huumeita Hollannissa ja hyvin harva kuolee huumeiden yliannoksiin.


3. Kannabiskahvilat ovat avoin kutsu kovien huumeiden ostamiseen.


Ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa kannabiskahvilat mahdollistavat
pehmeiden ja kovien huumeiden tiukan erottelun. Kannabiksen käyttäjät
arvostavat ystävällisen kannabiskahvilan turvallista ja laillista
ilmapiiriä eivätkä halua siirtyä kovien huumeiden väkivaltaiseen
rikollismaailmaan.


Niissä maissa, joissa kannabis ja kokaiini, hasis ja heroiini on
kielletty samalla tavalla, kannabiksen käyttäjät on pakotettu olemaan
tekemisissä rikollisten diilereiden kanssa. Koska he ovat tekemisissä
valmiiksi pahamaineisen maailman kanssa, on siirtyminen koviin
huumeisiin helppoa.


Tilastot puhuvat puolestaan. Hollannissa 15 - 64 vuotiaista 3
tuhannesta asukkaasta on riippuvainen kovista huumeista. Luxemburgissa,
Britanniassa, Italiassa, Portugalissa ja Hollannissa vastaava luku on 7
- 10 tuhannesta. Hollannissa yksi sadastatuhannesta asukkaasta kuolee
huumeiden yliannokseen. Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa vastaava luku
on 1 - 2, Tanskassa 5 ja Norjassa 8.


4. Kannabiskahvilat häiritsevät muuta yhteisöä.


Näin ei ole pakko olla. Kannabiskahviloiden pitäjät eivät voita mitään
häiriöistä tai siitä, että he ovat uhka julkiselle turvallisuudelle -
he voivat menettää tuottoisan lupansa - ja kannabiksen käyttäjät eivät
ylipäänsä häiritse julkista rauhaa. Maastrichtissa ilmenneet lukuisat
ongelmat tulevat kannabisturistien isosta määrästä, noin 1.5 miljoonaa
joka vuosi. Tämä itsessään aiheuttaa ongelmia.


Kannabiskahviloiden pitäjien kanssa on mahdollista tehdä järjestelyjä
siitä, kuinka hoitaa heidän asiakkaidensa aiheuttamat julkisen rauhan
häiriöt. Viranomaiset siirtävät niitä asuinalueilta kaupunkien
laitamille. Kannabiskahviloiden pitäjät ovat yhteistyöhaluisia, koska
he haluavat hoitaa kauppaansa ilman jatkuvia häiriöitä. Tällaista
yhteistyötä ei tietenkään synny laittomien kahviloiden kanssa.


5. Kannabiksen kasvatus on aina rikollisten käsissä.


Näin ei ole pakko olla. Asiat voidaan järjestää myös niin, että
lailliset kannabiskahvilat saavat varastonsa laillisilta kasvattajilta
ja jakelijoilta.


Hollanti on kuitenkin jättänyt kannabiksen kasvatuksen ja jakelun
järjestäytyneen rikollisuuden käsiin. Koska kannabista pitää tuottaa,
on rikolliset (ja ihmiset, jotka kasvattavat kannabista laittomasti
kodeissaan) ottaneet tämän työn. Pelkästään Maastrichtissa rikolliset
ansaitsevat 50 miljoonaa euroa kannabiksesta - mikä on suvaitsevan
politiikan venyttämistä äärimmilleen. Tämä on mukavaa mafialle mutta
Maastrichtin, Tilburgin, Rotterdamin ja Amsterdamin kaupungeille
haitallista.


6. Rikollisuus voidaan poistaa hävittämällä kannabiksen kasvatus ja
kauppa.


Se ei tule onnistumaan ikinä. Kuten jo on tullut esille, on paljon
hyödyllisempää valvoa etuovea kuin sulkea se kokonaan. Mutta jos valvot
etuovea, niin sinun tulisi valvoa myös takaovea, koska muuten toiminta
hyödyttää rikollisia.


Jos kannabiksen myynti sallitaan, pitää tavaran tulla jostakin. Jos
leipurin sallitaan myydä leipää, hänelle tulee sallia jauhojen
ostaminen. Eli jos aiotaan sallia leipuri, tulee sallia myös
maanviljelijä ja mylläri. Sama koskee kannabiskahviloita: jokainen
suljettu kasvattamo aiheuttaa uuden pystyttämisen muualle. Jos
hävitämme ne voimakeinoin Maastrichtista, ne siirtyvät ympäröiville
alueille - kuin puristaisi ilmapalloa.


Voimme päättää sulkea leipomot eli kannabiskahvilat. Tämä olisi ainakin
johdonmukaista. Jos Hollannin hallitus ei halua valvoa takaovea, on
Maastrichtin pakko ottaa kovat keinot käyttöön ja puhdistaa kaupunki.
Mutta aivan kuten leipurit ja maanviljelijät tekisivät,
kannabiskahvilat ja viljelijät pakkaisivat tavaransa ja muuttaisivat
liiketoimintansa muualle, kaupunginrajojen ulkopuolelle. Ihmiset
haluavat ostaa leipänsä aivan kuten he haluavat ostaa kannabiksensa. Jo
1. kohdassa tuli esille se, kuinka niissä maissa, joissa
kannabiskahvilat on kielletty, on enemmän kannabiksen käyttäjiä kuin
Hollannissa.


Tämän takia Maastricht ehdottaa kannabiksen kasvatuksen ja myynnin
asettamista tarkkaan valvontaan ja samalla kannabiskahviloiden
siirtämistä sellaisiin paikkoihin, missä ne eivät häiritse julkista
rauhaa. Tämä politiikka toimii vain, jos molemmat elementit otetaan
mukaan.


Me suosimme tätä lähestymistapaa, koska se auttaa vähentämään
kannabiksen käyttöä, kovien aineiden käyttöä, julkista häiriötä ja
rikollisuutta. Toinen vaihtoehto on käydä sotaa huumeita vastaan ja
puhdistaa kaupunki. Tässä vaihtoehdossa kaikki siirtyy vain kaupungin
rajojen ulkopuolelle.


7. Kasvatuksen ja jakelun valvonta houkuttelee turisteja.


Hölynpölyä. Ulkomaalaiset tulevat kannabiskahviloihin, koska he voivat
ostaa niistä kannabista - enintään 5 grammaa henkeä kohti - ilman
pidätyksen pelkoa. Heitä tuskin kiinnostaa, mistä se tulee kahviloihin.


8. Takaovea on mahdoton valvoa laillisesti.


Niin on etuoven valvontakin - mikä tarkoittaa kannabiksen myyntiä
yksityishenkilöille tarkoin valvotuissa olosuhteissa ja tarkan
seurannan alla. Täytyy muistaa, että Hollannin huumelain alaisuudessa
kannabiksen hallussapito on laitonta. Ja silti oikeusministerimme on
ohjeistanut syyttäjiä olemaan syyttämättä yksityishenkilöitä, joilla on
alle 5 grammaa, tai kannabiskahviloita, joilla on alle 500 grammaa
varastossaan.


Hän voisi tehdä samanlaista takaoven suhteen. Ei laillistaa sitä - sitä
me emme halua - vaan valvoa sitä.


9. Euroopan Unioni vastustaa takaoven valvontaa.


Toukokuussa EU:n komissaari Franco Frattini (johtaa huumeisiin
liittyvien asioiden yksikköä) kertoi yhdessä kansallisista
sanomalehdistä, että Hollanti tekee asiassa oman päätöksensä. Tämä on
kansallinen asia edellyttäen, etteivät naapurimaat häiriinny siitä.
Mutta nämä ovat itse asiassa hyvin huolissaan Hollannin tämän hetken
tiukasta politiikasta kannabiksen kasvatusta kohtaan, ja he ovat aivan
oikeutetusti valittaneet. Jos me käymme sotaa kannabiksen kasvatusta
vastaan - ja sitä me teemme - kannabiksen tuotanto siirtyy Belgiaan tai
Saksaan. Näissä maissa on suljettu runsaasti kannabiskasvattamoja viime
aikoina, mutta kasvattajat siirtyvät muualle. Markkinat eivät suinkaan
kutistu ja niinpä kannabiksen on tultava jostakin.


10. Maastrichtin pormestari Leers ihannoi kannabiksen käyttöä.


Silkkaa pötyä. Pormestarilla ei ole mitään tekemistä kannabiksen
kanssa, hän ei ole käyttänyt sitä ja hän toivoo nuorison pysyvän siitä
erossa. Maastrichtissa halutaan estää nuorten kannabiskokeilut.
Hollanti on ollut menestyksekäs tässä asiassa, ja niinpä Maastricht
tukee kansallista politiikkaa.


Mutta pormestari Leersin esittämiä väitteitä kannabiksesta ei voida
kumota saarnaamalla. Muuten kannabiskahvilat täytyy sulkea. Tämä
puolestaan johtaa yhä useamman lapsen käyttämään kannabista, lisää
kovien huumeiden käyttäjiä ja lisää rikollisuutta.


11. Ei ole mitään järkeä valvoa kannabiksen kasvatusta ja jakelua
(”takaovea”). Silti tulee olemaan rikollista toimintaa.


Tällä hetkellä kolmasosa poliisien resursseista kuluu sellaisen asian
kanssa tappelemiseen, mitä ei voida kitkeä, koska olemme antaneet sille
tilaa yhteiskunnassamme: kannabiksen kasvatus. Minkä olemme kitkeneet
yhdessä paikassa, versoo jo toisessa. Mutta jos saamme väännettyä
kannabiskahviloiden kannabiksen tuotannon mafialta laillisille
viljelijöille, iso osa ongelmasta on jo voitettu. Poliisimme
pystyisivät keskittymään loppujen rikolliselementtien kitkemiseen. Tämä
on paljon tehokkaampi lähestymistapa.


12. Kannabiksen kasvatuksen ja jakelun valvonta nostaa hintoja niin,
että laiton kannabis pysyy houkuttelevana.


Tämä ei tuskin toteudu. Hinnat laskevat, koska ei tarvitse varautua
maksamaan riskeistä. Toisaalta hinta nousee, koska lailliset
kasvattajat joutuvat maksamaan veroja ja työntekijämaksuja.
Kannabiskahviloiden mukaan nämä kaksi tekijää tasoittavat toisiaan.
Hollantilaiset ministerit vertaavavat asiaa joskus lääkekannabikseen
(laillista ja hyvin tarkkaan valvottua kannabiksen kasvatusta mm.
reumapotilaille), mutta tämä on erhe: määrät ovat paljon pienempiä ja
suuri joukko professoreita valvoo jokaista kasvia.


13. Valvotusti kasvatetun kannabiksen THC-pitoisuus laskee, joten
tiukimmat kannabiksen käyttäjät jatkavat laittoman kannabiksen
ostamista.


THC pitoisuus (vastaa alkoholipitoisuutta viinassa) laskee jo tällä
hetkellä noustuaan monen vuoden ajan. Käyttäjät haluavat MIETOJA
huumeita - he sekoilevat käytettyään vahvempaa kannabista, jota on
ajoittain markkinoilla ja sitä he eivät ole hakemassa. Aivan kuten
baareissa myydään enemmän olutta kuin whiskyä. Markkinat ovat itseään
sääteleviä.


Tekopyhä?


Hollannin vuosittaiset kuolinluvut keskimäärin:


Ylipainoisuus: 40 000
Tupakka 18 000
Alkoholi 3 500
Kovat huumeet 60
Taikasienet 0.1
Kannabis 0


Johtopäätös


Hollannin politiikka on hyvää kansanterveydelle, koska se johtaa vain
harvan ihmisen kannabiksen käyttöön ja vain pieneen kovien huumeiden
käyttäjien määrään. Kokonaisuutena se on haitaksi yhteiskunnalle, koska
kannabiksen tuotanto ja jakelu ovat järjestäyneen rikollisuuden
käsissä.


Me voimme vaikuttaa tähän valvomalla kannabiksen myynnin ja kulutuksen
lisäksi kasvatusta ja jakelua, jotka alistettaisiin tiukan valvonnan
alle.


Paikallisella tasolla ja varsinkin rajakaupungeissa pitää harkita vielä
yhtä asiaa: ulkomailta tulevien kannabisturistien aiheuttamaa julkista
häiriötä. Yksi ratkaisu olisi siirtää kannabiskahvilat sisääntuloteiden
varsille harvaan asutuille alueille.


Tällainen politiikka vaatisi niiden naapurikuntien yhteistyötä, joilla
ei vielä ole kannabiskahviloita alueellaan (kaikki kannabiskahvilat
sijaitsevat ydinalueilla, kuten Maastrichtissa). He eivät ole kovin
innostuneita ottamaan kannabiskahviloita naapurustoonsa.


Tämä on ymmärrettävää mutta vaihtoehdot ovat vielä huonompia:


1. Jos naapurikunnat eivät suostu yhteistyöhön, joutuu Maastrichtin
kaltainen kaupunki rajoittamaan kannabiskahviloiden lukumäärää juuri
sille tasolle, että kaupungin asukkaat saavat osansa. Markkinat eivät
kutistu ja siksi ne tulevat siirtymään ympäröiviin kuntiin.


2. Jos Haag ei suostu yhteistyöhön takaoven valvonnassa (kasvatus ja
kauppa), Maastrichtin tulee löytää joku muu tapa politiikan
johdonmukaisuuden palauttamiseksi. Tämä löytyy ainoastaan sulkemalla
kaikki kannabiskahvilat. Jos takaovi pysyy lukossa, pitää etuovikin
jossain vaiheessa sulkea.


Naapurikunnat saavat vielä isompia ongelmia. Emme saa tuudittautua
siihen uskoon, että kannabiksen kysyntä tippuisi.


Todelliset uhrit ovat meidän nuorisomme. Heidän täytyy hankkia
kannabista  oikeilta rikollisilta, jotka eivät epäröi kovien aineiden
myymistä. Tätä tapahtuu parhaillaan Ranskassa, Britanniassa, USA:ssa ja
monissa Länsi-Euroopan maissa, joissa paljon useampi nuori käyttää
kannabista ja kovia huumeita kuin Hollannissa.


Etu- ja takaoven tarkka valvonta sekä kannabiskahviloiden järkevä
sjoittaminen ovat parhaita tapoja taata niiden ihmisten turvallisuus,
jotka haluavat ja jotka eivät halua käyttää kannabista.


Mutta se on kokonainen ratkaisu, kuten aikaisemmin osoitettiin. Etuovi,
takaovi ja kahviloiden sijoittelu ovat kaikki yhtä yhtenäistä
politiikkaa. Muuten meidän tulee palata toiseen vaihtoehtoon, nykyiseen
eurooppalaiseen malliin, mikä tarkoittaa lisää käyttäjiä, lisää koviin
aineisiin siirtyviä, lisää rikollisuutta ja lisää vahinkoja
yhteiskunnalle.


”Vuonna 1998 hyvin tunnetut San Josen poliisipäällikkö ja myöhemmin
Hoover-instituutin kriminologian tutkija Joseph D. McNamara ja Reaganin
hallituksen ulkoministeri George Schultz toivat avoimessa kirjeessään
YK:n silloiselle pääsihteerille Kofi Annanille esille tekemänsä
johtopäätöksen. Heidän johtopäätöksensä me olisimme kaikki voineet
tehdä jo vuosia aikaisemmin, jos olisimme tarkastelleet huumeongelmaa
rationaalisesti eikä moralistisesta näkökulmasta. Kirje, jonka
allekirjoitti myös Hollannin entinen pääministeri Andreas van Agt,
toteaa: ”Kansainvälinen huumeiden vastainen sota aiheuttaa enemmän
ongelmia kuin itse huumeiden väärinkäyttö”.”

Eduskuntavaalit 2007: Päihdepoliittisia kysymyksiä ehdokkaille

Eduskuntavaalit 2007

Ehdokaskysely

Lue lisää: Eduskuntavaalit 2007: Päihdepoliittisia kysymyksiä ehdokkaille

Päihdepoliittinen keskustelutilaisuus ma 12.3.2007

Uus-suomettunutta huumekeskustelua ja V-mäistä itsesensuuria

Keskustelutilaisuus maanantaina 12.3.2007 Helsingin Rauhanasemalla klo 18.00

Suomen päihdepoliittiset tabut politiikassa ja mediassa

Järjestäjinä Humaania päihdepolitiikkaa Ry ja Suomen kannabisyhdistys

Miksi asiallinen keskustelu huume-, ja päihdepolitiikasta on niin vaikeaa tämän päivän Suomessa?

Lue lisää: Päihdepoliittinen keskustelutilaisuus ma 12.3.2007

7 § perustelut

Huumerikoslain 7 § (tullut voimaan vuoden 1994 alussa)

Toimenpiteistä luopuminen

 

Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta voidaan sen lisäksi, mitä rikoslain voimaanpanemisesta annetussa asetuksessa tai tässä laissa säädetään, jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko olosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta. Syyte voidaan myös jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä osoittaa sitoutuneensa sosiaali- ja terveysviranomaisen hyväksymään hoitoon.

Lain yksityiskohtaisista perusteluista

Lain perustelut ovat samalla lailla lakitekstiä kuin itse pykälän teksti. Ne ilmaisevat lainsäätäjän eli eduskunnan tahdon. Poliisien, syyttäjien ja tuomioistuinten tulee ottaa ne huomioon lakia sovellettaessa.

7 § perustelut

Perustelujen alussa viitataan toimenpiteistä luopumista koskeviin yleisiin perusteluihin, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 1991 alussa.

Säännösten perusteella

"syyttäjä saa jättää syytteen ajamatta muunmuassa teon vähäisyyden, rikoksentekijän alaikäisyyden ja oikeudenkäynnin kohtuuttomuuden tai tarkoituksettomuuden perusteella ja tuomioistuin saa rikoslain 3 luvun 5 §:n (302/90) nojalla jättää rangaistuksen tuomitsematta samantapaisilla perusteilla. Näitä säännöksiä voidaan soveltaa myös huumausainerikoksiin. Siten esimerkiksi kokeilukäyttö tai vähäisen määrän maahantuonti voidaan jättää syyttämättä tai tuomitsematta teon vähäisyyden perusteella."
"Yleiset säännökset antaisivat sinänsä syyttäjille ja tuomioistuimille riittävät valtuudet toimenpiteistä luopumiseen. Nykyisen (tarkoitetaan vanhaa v. 1972 voimaan tullutta lakia) huumausainelain aikana näitä valtuuksia ei kuitenkaan ole paljon käytetty, vaan toimenpiteistä luopuminen on ollut harvinaista. Kuten yleisperusteluissa on esitetty, tämän esityksen tarkoituksena on, että pelkän käytön tapauksissa syyttämättä ja tuomitsematta jättämistä sovellettaisiin, jollei sitä vastaan ole painavia syitä. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, lakiin on otettu erityinen säännös toimenpiteistä luopumisesta. Erityissäännöksen lisäksi voidaan soveltaa yleisiä toimenpiteistä luopumissäännöksiä, mikä on selvyyden vuoksi todettu lakiteksissä.

Säännös koskisi ensisijaisesti huumausaineen käyttöä. Käytön ohella säännös ulottuisi muuhunkin käyttöön liittyvään huumausainerikokseen, koska käyttötilanteessa olisi epäjohdonmukaista rangaista käytön valmistelemiseksi tehdystä maahantuonnista, hallussapidosta tai valmistuksesta. Muiden rikosten tulisi välittömästi liittyä tapahtuneeseen tai suunniteltuun omaan käyttöön. Esimerkiksi valmistus tai maahantuonti myyntiä varten ei kuuluisi tämän säännöksen alaan.

Toimenpiteistä luopuminen olisi mahdollinen kahdessa tilanteessa. Ensinnäkin syyte voitaisiin jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko olosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta. Tätä harkittaessa on otettava huomioon tilanne kokonaisuudessaan. Perustilanteena olisi tapaus, jossa aikuinen yksin kotonaan käyttää itse hankkimiaan tai valmistamiaan huumeita. Myös muutaman vakiokäyttäjän yhteinen käyttö kotioloissa olisi usein rinnastettavissa yksinkäyttöön. Jos taas huumeita käytetään julkisesti tavalla, joka on omiaan johdattamaan muitakin käyttämään niitä, esimerkiksi musiikkijuhlilla tai televisiolähetyksessä, tapausta ei yleensä voitaisi jättää syyttämättä tai tuomitsematta. Yksityiskohtainen rajanveto jää lainkäyttäjän tapauksittain tehtäväksi."