EU komission raportti YK:n huumekokoukselle
Lähde: A report on Global Illicit Drugs Markets 1998-2007, 10.3.2009
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_8548_en.htm
raportti pdf:nä:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc/report_10_03_09_en.pdf

YK:n huumekokouksen alla EU:n komissio julkaisi raporttinsa kansainvälisestä huumetilanteesta. Kun YK:n yleiskokous, UNGASS, vuonna 1998 asetti tavoitteeksi maailman huumeiden käytön ja kasvatuksen radikaalin vähentämisen, on YK:n huumetoimisto joutunut  käyttämään sanakikkailua epäonnistumisen peittämiseksi. Niinpä YK:n huumetoimisto UNODC ja sen johtaja Antonio Costa puhuvatkin uuskielellä ongelman hallitsemisesta, containment, vaikka huumeongelmaa mittaavat tilastot osoittavat ongelman olevan hallitsematon eikä lainkaan vähenemässä.

Tähän problematiikkaan pureutuu myös EU komission raportti: jo raportin alkusanoissa valotetaan sitä, kuinka ongelman käsittely on vaikeaa, jollei mahdotonta, koska YK:lla ei ole käytössään pätevää EU:n huumeseurantakeskuksen, EMCDDA:n, kaltaista tiedonkeruujärjestelmää, jolla voitaisiin todentaa YK:n väitteet tosiksi tai epätosiksi. Niinpä kun YK:n yleiskokouksen juhlallisessa julistuksessa vaadittiin 'an objective, scientific, balanced and transparent assessment', ei tällaista voida käytännössä suorittaa ja tällöin uradiplomaattien ja -byrokraattien uuskieli syrjäyttää objektiivisen ja puolueettoman arvioinnin.

Raportin pääsisältö löytyy tiivistelmästä: ei löydy minkäänlaista todistusaineistoa sille, että maailman huumeongelma olisi pienentynyt tai vähentynyt vuoden 1998 YK:n yleiskokouksen jälkeen. Kokaiinin ja heroiinin käyttäjien lukumäärä on kasvanut tänä ajanjaksona. Kannabiksen käytöstä on tullut osa nuorison kehitystä monissa läntisissä hyvinvointivaltioissa: monissa maissa puolet vuoden 1980 jälkeen syntyneistä on kokeillut sitä 21. ikävuoteen mennessä.

Huumeiden vähittäismyyntihinnat ovat pääsääntöisesti laskeneet jopa niissä maissa, joissa huumepolitiikkaa on kiristetty kyseisenä ajanjaksona. Raportin mukaan hintojen lasku on tosin aiheuttanut huumeiden kansainvälisen kaupan arvon laskemista mutta mikään ei viittaa siihen, että huumeista olisi tullut vaikeammin saatavia.

Huumeiden täyskiellon soveltaminen on aiheuttanut paljon oheishaittoja, joista merkittävin on järjestäytyneen rikollisuuden varallisuuden ja vallan kasvu, mikä järkyttää kokonaisten valtioiden perustuksia mm. Meksikossa, Afganistanissa ja köyhissä Afrikan valtioissa. Raportti tuo esille myös tartuntatautiepidemiat, joista huolestuttavin on HIV tartuntojen leviäminen. Kun huumehaukat käyttävät lapsia hyväkseen oman politiikkansa puolustamisessa, tuo EU komission raportti esille sen, kuinka monissa maissa lapsia jää heitteille heidän vanhempiensa joutuessa vankilaan huumelakien takia.

Yhteenvetona raportti esittää, ettei huumeongelma ole parantunut UNGASS:in asettamana ajanjaksona mutta tehdyistä virheistä tulisi oppia seuraavan kymmenen vuoden politiikkaa suunniteltaessa.

Tsekin tasavallan johtokaudella EU:lle neuvotellaan uutta huumepolitiikkaa
Lähde: ENCOD
http://www.encod.org/info/CZECH-EU-PRESIDENCY-CALLS-FOR-A.html
Rational Anti-Drug Policy -raportti:
http://www.encod.org/info/IMG/pdf/czech_document.pdf

Tsekin tasavalta on vuoden 2009 ensimmäisen jakson (6 kk) puheenjohtajamaana ja tammikuun alussa Prahassa pidetyssä sisäministereiden kokouksessa julkistettiin raportti EU:n uudeksi huumepolitiikaksi vuosille 2009 - 2012.

Raportin mukaan Tsekin puheenjohtajakaudella keskitytään kahteen ongelmakokonaisuuteen: huumeiden tarjontaan kohdistuvien toimenpiteiden tehokkuuden arvioimiseen käytettyjen mittavälineiden tuottaminen ja kehittäminen sekä huumeongelman tarkasteleminen EU:n sisällä tapahtuvan ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkumisen näkökulmasta.

Tällä hetkellä huumeongelmaa tarkastellaan pidätysten, huumetakavarikkojen, huumeiden hintojen ja takavarikoitujen huumeiden huumeainepitoisuuksien valossa eikä näillä voida luotettavasti arvioida politiikan vaikutuksia.

Ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuminen EU:n alueella on sen menestyksen avain. Huumeiden käyttäjien liikkuminen korkean käytön ja tartuntatautiepidemioiden alueilta muille EU alueille on yksi tämän vapaan liikkumisen aiheuttama ongelma. Tämän vuoksi Tsekin puheenjohtajakaudella kehotetaan kaikkia EU maita soveltamaan monipuolista ja tasapainotettua huumepolitiikkaa.

Tsekki käyttää myös tilaisuutensa tuoda esille EU:ssa hyviksi koettuja menetelmiä YK:n neuvotteluissa Wienissä.