EU
Kannabiksen vahvuus Euroopassa
Lähde: Insights No 6: An overview of cannabis potency in Europe
http://www.emcdda.eu.int/index.cfm?fuseaction=public.AttachmentDownload&nNodeID=2950&slanguageISO=EN

Euroopan huumetietokeskus perustettiin aikoinaan 1990-luvun alussa tarjoamaan asiapohjaa huumepolitiikan tekemiseksi. Tässä tehtävässä laitos julkaisi raportin kannabiksen vahvuudesta Euroopassa. Kannabiksen laillistamispyrkimykset ympäri maailman ja varsinkin Euroopassa ovat herättäneet paljon keskustelua, mikä ei ole kaikilta osin ollut asiallista.

EMCDDA aikoo kuluvan vuoden aikana käsitellä sitä useammassakin yhteydessä. Ensimmäisenä ilmestyi kansainvälisenä huumeiden vastaisena päivänä 26.6. raportti kannabiksen vahvuudesta Euroopassa.

Tämä tutkimus aloitettiin viime aikoina heränneestä huolesta, että kannabis olisi nykyään paljon vahvempaa kuin ennen, ja että kasvanut vahvuus johtaisi käyttäjien terveysongelmien lisääntymiseen. Tällainen on huolestuttavaa, koska kannabis on eniten käytetty laiton huume EU:ssa monien maiden ilmoittaessa elinikäisen käytön ylittävän 20% väestöstä. Lisäksi sitä kokeilevien ja paljon käyttävien määrä on noussut viimeisen 10 vuoden aikana.

EMCDDA:n johtaja Georges Estievenart: "Nykyisin saatavilla olevan kannabiksen vahvuudesta arvaillaan paljon mutta siitä on vähän tutkittua tietoa. Tämä raportti auttaa tutkimusta tarjoamalla laajan katsauksen kannabiksen vahvuuden vaihteluista Euroopassa."

Kannabiksen vahvuuden määrittely

Kannabiksen vahvuus määritellään sen pääasiallisen vaikuttavan aineen, delta 9 -tetrahydrocannabinolin eli THC:n määränä kasvimateriaalista. Tämän vahvuuden analysoimista vaikeuttavat seuraavat tekijät:

Ensiksikin kannabista löytyy eri muodoissa tavallisimmin kannabispihkana eli hasiksena ja yrttimuodossa eli marihuanana sekä huomattavasti harvemmin öljynä. Nämä tuotteet ovat eri vahvuisia mutta vahvuus voi vaihdella saman tuotteen eri erissä sekä saman erän sisällä. Kasvimuodossa oleva kannabis on erityisen haasteellinen testattava, koska THC-pitoisuus vaihtelee suuresti kasvin eri osien välillä ja siksi testattu näyte ei välttämättä edusta koko erää.

Toiseksi kannabiksen THC-tasossa tapahtuu myös luonnollista vaihtelua. Tämä vaihtelu johtuu erilaisista kasvatusmenetelmistä tai maantieteellisestä sijainnista. Mutta vaihtelua esiintyy myös samalla tavalla kasvatettujen kasvien välillä.

Kolmanneksi tuotteen ikä on ratkaiseva. THC:n hajoamisnopeus huonelämpötilassa on arvioitu 17%:ksi vuodessa ja THC hajoaa liki tyystin kahden vuoden varastoinnin aikana. Tämän takia vahvuuden testaamiseen vaikuttaa se, kuinka kauan kannabista on kuljetettu ja varastoitu - ennen ja jälkeen takavarikoinnin.

Lopuksi THC:n mittaamisessa nousevat esille analyyttiset ongelmat: eri laboratorioilla voi olla erilaisia testausmenetelmiä tai niissä voidaan mitata THC:tä erilaisilla standardeilla. Eri maissa on erilaisia näytteenottomenetelmiä tai mitataan vain muutamia näytteitä. Yhdessä nämä kaikki tuottavat epäluotettavia tai epätarkkoja tuloksia, mikä vaikeuttaa kehityksen arvioimista ja alentaa historiallisen tiedon luotettavuutta. Tulisikin kehittää standarditestaus- ja näytteenottomenetelmät, jotta saataisiin selvä kuva kannabiksen vahvuudesta ja voitaisiin tarkastella sen kehitystä ajan mittaan.

Tuodun kannabiksen THC-pitoisuuden luonnollinen vaihtelu ylittää ne Euroopassa havaitut pitkäaikaiset vahvuuden vaihtelut viime vuosina. Tämä tarkoittaa sitä, että tavallinen kannabiksen käyttäjä kaiken todennäköisyyden mukaan altistuu sekä vahvalle että miedolle kannabikselle mutta tämä ei ole uusi ilmiö, koska jotain vahvaa kannabista on ollut aina tarjolla.

Ei merkittävää kannabiksen vahvuuden kasvua Euroopassa

Tämä tutkimus osoittaa, että kun arvioidaan Euroopassa saatavilla olevien kannabistuotteiden yleinen vahvuus, ei löydy todisteita vahvuuden merkittävästä kasvusta. Tämä johtuu siitä, että suurimmassa osassa EU-maista tänne tuotu kannabis (yrtti ja hasis) hallitsee markkinoita ja on pysynyt samanvahvuisena vuosien mittaan. Tieto vahvuudesta ja erilaisten tuotteiden suhteellinen kulutus kussakin maassa voidaan koota yhteen ja koota sellainen THC-tason yleinen kehitys, jonka kannabiksen käyttäjät kokevat. Tätä voidaan nimittää "todelliseksi vahvuudeksi", mikä saadaan painottamalla kunkin tuotteen vahvuus sen markkinaosuudella ja kokoamalla yhteen nämä yksittäiset arvot, jotta saadaan kannabiksen keskimääräinen vahvuus kunakin ajankohtana

Raportti osoittaa, että kannabiksen todellinen vahvuus melkein kaikissa EU-maissa on pysynyt vakiona monta vuotta n. 6 - 8 %:ssa THC.tä. Ainut poikkeus on Hollanti, missä vuosina 2001 - 2002 se oli saavuttanut 16% suurelta osin kotona tehokasvatetun kannabiksen lisääntyneen saatavuuden takia.

Tehoviljelty kannabis vahvempaa

Tutkimus osoittaa, että muutamissa maissa havaittu kannabiksen vahvuuden nousu johtuu lähes yksinomaan kotikasvatetun kannabiksen yrttimuodon kulutuksen kasvusta, jota kasvatetaan tehokkailla vesiviljelytekniikoilla. Kannabiksen sisäkasvatusta löytyy lähes kaikista Euroopan maista mutta tuotuja tuotteita käytetään silti useimmin.

Tällä tavalla kasvatettu kannabis on EU:ssa yleensä hyvin vahvaa, usein 2 tai 3 kertaa vahvempaa kuin Pohjois-Afrikasta, Karibian alueelta ja Kauko-Idästä tuotu yrttimuotoinen kannabis, mitä kasvatetaan luonnon olosuhteissa ja missä varastointi- ja kuljetusajat alentavat THC-pitoisuutta. Mutta silti tuodun ja tehokasvatetun kannabiksen vahvuuksissa on huomattavan paljon päällekkäisyyttä tänne tuodun kannabiksen ollessa joskus vahvimpien näytteiden joukossa.

Vaikka monissa EU-maissa löytyy jonkin verran tehokasta kannabiksen kotikasvatusta, tämän tyyppisen kannabiksen markkinaosuus on luultavasti pieni mutta sen epäillään kasvavan, mikä korostaa tarvetta valvoa markkinoita paremmin. Hollanti on yksi poikkeus, missä tehokasvatetun kannabiksen (nederwiet) runsaan kotimaisen tuotannon johdosta arvioidaan paikallisesti kasvatetun yrttimuotoisen kannabiksen tyydyttävän yli 50%:n kannabismarkkinoista, vaikka vain osa tästä on erityisen vahvaa. Kotikasvatetun yrttimuotoisen kannabiksen suurempi vahvuus verrattuna tuotuihin tuotteisiin johtunee useista tekijöistä: genetiikka (siemenlajikkeet), ympäristö (erikoisvalaistus, ravinnelisät, keinotekoinen päivänpituus sekä muut olosuhteet) ja tuoreus (tuotanto on lähempänä kuluttajaa eikä tapahdu THC:n hajoamista varastoinnissa).

Euroopan kannabismarkkinoiden vaihtelu

Lainvalvontaviranomaisten kansalliset tilastot osoittavat, että EU on kannabishartsin eli hasiksen pääkuluttaja maailmassa. Hasiksen takavarikot ovat tavallisempia Länsi- kuin Itä-Euroopassa. Vuosina 1996 - 2001 hasis muodosti 79% kaikesta Länsi-Euroopassa takavarikoidusta kannabiksesta kun taas Itä-Euroopassa vain 13%. Tämä johtuu maailman suurimman hasiksen tuottajan, Marokon maantieteellisestä asemasta.

Kannabiksen kulutusarvioiden mukaan Euroopan maat jakautuvat kahteen selvään ryhmään. Joissakin maissa yrttimuotoisella kannabiksella on suurin markkinaosuus kuten esimerkiksi Belgiassa (80%), Tsekkoslovakiassa (90%), Eestissä (85%) ja Itävallassa (70%) kun taas Hollannissa kotimaassa kasvatetun yrttikannabiksen markkinaosuus on 67%, maahantuodun yrttikannabiksen 3% ja maahantuodun hasiksen 29%. Muualla hasis vallitsee markkinoita, mm. Saksassa (60%), Irlanti (90%), Portugal (90%) ja Britannia (70%). Yrttimuotoisen kannabiksen käyttö Itä-Euroopassa sopii edellä mainittuun takavarikkoluvuista saatuun malliin ja heijastaa näiden markkinoiden etäisyyttä Pohjois-Afrikan tuotantoalueilta.

Britanniassa yrttimateriaalin, mistä noin puolet on maahantuotua, arvioidaan muodostavan vain puolet kaikesta kannabiksen kulutuksesta. Myös kannabissavukkeiden tutkimus Irlannissa osoitti hasiksen vallitsevaa asemaa: yli 90% savukkeista oli sitä. Näissä maissa kannabissavukkeiden sisältö on viimeisten 20 vuoden aikana ollut "huomattavan samanlainen". Britanniassa tehty tutkimus osoittaa, että tyypillinen kannabissavuke Britanniassa sisältää noin 200 mg yrttimuotoista kannabista tai 150 mg hasista, mikä vastaa noin 10 mg:aa THC:tä. Samanlaisia tuloksia saatiin Irlannissa tehdystä tutkimuksesta, missä savukkeiden keskimääräinen yrttikannabispitoisuus oli 260 mg ja keskimääräinen hasispitoisuus 102 mg.

USA:n ja Euroopan välillä on myös suuria eroavuuksia käyttömuodoissa. Euroopassa molempia kannabiksen muotoja poltetaan tupakkaan sekoitettuna. USA:ssa joko kotimaassa kasvatettua tai Kanadasta tai Meksikosta tuotua yrttimuotoista kannabista tavallisesti poltetaan mutta hasista tavataan harvoin.

Lisääkö vahva kannabis terveyshuolia ?

Jos tehokasvatettu kannabis ottaa yhä suuremman markkinaosuuden tulevaisuudessa, mikä vaikutus sillä on käyttäjän terveyteen?

Suurin osa tämän alueen tutkimuksesta tulee USA:sta ja sen pätevyys Euroopan tilanteessa on kyseenalainen, koska nauttimistavat vaihtelevat. Yksi suurimmista ratkaisemattomista kysymyksistä on, käytetäänkö vahvempaa kannabista yksinkertaisesti vähemmän saman vaikutuksen saamiseksi. Tässä tapauksessa vahvemman kannabiksen käyttö ei välttämättä johda suurempaan altistukseen eli THC-pitoisuuteen veressä eikä lisääntyneisiin terveyshaittoihin.

Vastaavasti käyttäjän ajan myötä saamaan kokonaisTHCmäärään vaikuttaa aloitusikä, käytön intensiivisyys ja kokonaiskäyttöaika. Yhdessä australialaisessa tutkimuksessä päädyttiin siihen, että kannabiksen käyttäjien elinikäinen annos olisi noussut mutta tämä johtui ensisijaisesti siitä, että käyttö aloitettiin aikaisemmin ja se jatkuu pitempään, kuin siitä, että saatavilla olisi vahvempia kannabistuotteita.

Joka tapauksessa on hyvin uskottavaa, että joitakin terveysongelmia ja varsinkin akuutteja ongelmia, kuten paniikkikohtauksia ja vähäisiä psykologisia ongelmia, voi sattua vahvan kannabiksen käyttäjille. Kun ottaa huomioon esille nousseen huolen kannabiksen ja vakavien pitkäaikaisten psykologisten ongelmien yhteydestä, emme voi täysin pois sulkea vahvan kannabiksen haitallisia seurauksia.

Näiden tarkastelujen jälkeen on pakottava tarve tarkkailla erilaisten kannabistyyppien saatavuutta Euroopan laittomilla huumemarkkinoilla ja tutkia kannabiksen käyttäjien käyttäytymistä, THC:n annoskohtaista saatavuutta sekä akuuttien ja kroonisten terveysongelmien kehitystä.

EMCDDA:n mukaan ei löydy todisteita Euroopassa käytetyn kannabiksen THC-tason merkittävästä muutoksesta kokonaisuudessaan. Tämä johtuu siitä, että tänne salakuljetettu kannabis hallitsee markkinoita, ja vaikka vahvuus vaihtelee huomattavasti yksittäisissä näytteissä, on keskimääräinen vahvuus säilynyt vakaana. Euroopassa tehokasvatetun vahvan kannabiksen saatavuus herättää kasvavaa huolta. Siellä missä raportoidaan kannabiksen vahvuuden muutoksista, viitataan melkein poikkeuksetta tällaisiin kannabistuotteisiin.

EMCDDA:n johtaja Estievenart: "Tästä tutkimuksesta voidaan päätellä, ettei meidän kannata olla paniikin lietsojia eikä myöskään liian hyvätahtoisia nykyään saatavilla olevan kannabiksen vahvuuden suhteen. Euroopassa uusilla kasvatusmenetelmillä kasvatettu kannabis on vahvuudeltaan vahvempaa, vaikkakin tämä tuote on suhteellisen harvinaista suurimmassa osassa maita. Mutta tämä voi muuttua ja siksi meidän tulee valvoa tilannetta tarkkaan ja yrittää ymmärtää, mikä vaikutus vahvemmalla kannabiksella mahdollisesti on kannabiksen käyttäjien terveyteen."

Ainakaan Suomen viranomaisilla ei ole pokeria väittää mitään kannabiksen vahvuudesta: Suomesta tutkimukseen oli saatu yhdeltä vuodelta tieto, että kannabiksen lehden vahvuus oli 2%!

Vahvan kannabiksen teoria savuna ilmaan

Lähde: The Guardian 26.6.2004
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,1247693,00.html

USA:n "huumetsaari" John Walters ja toksikologi John Henry St Maryn sairaalasta Länsi-Lontoossa ovat niiden joukossa, jotka varoittelevat nykyisellä kannabiksella olevan vain vähän tekemistä sen kannabiksen kanssa, jota markkinoilla oli 30 vuotta sitten aiheuttaen vakavia terveyshaittoja säännöllisille käyttäjille.

Tänne tuodun hasiksen vahvuus on tavallisesti 6% verrattuna "skunkin" ja muiden supervahvojen lajikkeiden 30%:iin, joista professori Henry ja muut varoittelevat. Sinsemillan, pölyttämättömän kasvin, mikä tuottaa vahvoja lajikkeita, vahvuus on kaksinkertaistunut vuodesta 1995 mutta vain 6%:sta 12%een.