Lähde: International Center for Science in Drug Policy
http://www.icsdp.org/
Raportti:
http://www.icsdp.org/docs/ICSDP-1%20-%20FINAL.pdf

International Center for Science in Drug Policy, ICSDP, julkaisi
ensimmäisenä raporttinaan ‘Effects of Drug Law Enforcement on
Drug-Related Violence: Evidence from a Science review’. Uuden
kansainvälisen tutkijaverkoston tutkimuksen mukaan huumesodan
väkivalta aiheuttaa väkivaltaa. Huumesota Meksikossa on surullinen
todiste tutkimuksen uskottavuudesta.

Tähän asti on ajateltu, että huumeisiin liittyvä väkivalta aiheutuu
huumeiden vaikutuksesta niiden käyttäjiin kuten psykoosissa heiluvat
narkomaanit. Yksi kannabiksen kieltämisen perusteista USA:ssa
Marihuana Tax Actia laadittaessa vuonna 1937 oli se, että kannabis
aiheuttaa väkivaltaa, raiskauksia ja murhia. Huumemarkkinoilla ja
huumeita tuottavissa maissa väkivallan katsotaan johtuvan huumejengien
reviirikilpailusta tuottoisilla huumemarkkinoilla. Niinpä tässä
tutkimuksessa lähdettiin ajatuksesta, että lisääntyneet huumevalvonnan
resurssit ja aktiivisuus alentaa väkivaltaisuutta.

Tutkijaryhmä kävi läpi kaikkiaan 306 tutkimusta, joista löytyi 15
väkivaltaa tieteellisin menetelmin selvittänyttä. Kolmetoista
tutkimusta eli 87% aineistosta osoittikin päinvastaista tulosta eli
huumevalvonnan intensiteetin lisääminen nosti väkivaltaa
huumemarkkinoilla. Yhdeksässä tutkimuksessa oli tehty pitkän aikavälin
aikasarjoista regressioanalyysi, joka osoitti selvää positiivista
yhteyttä lain täytäntöönpanon lisäämisen ja väkivallan tason nousun
välillä.

Aserikollisuus ja järjestäytyneiden rikollisverkostojen rikastuminen
näyttävät olevan huumekieltolain luonnollisia seurauksia. Koska
huumekieltolaki ei ole pystynyt vähentämään huumeiden tarjontaa, kuten
sen pitäisi, tulisi harkita uusia malleja huumeiden valvontaan, jos
aiomme vähentää huumeiden tarjontaa ja huumeisiin liittyvää
väkivaltaa.

ISCDP on kansainvälinen tutkijoiden, yliopistoväen ja terveysalan
toimijoiden verkosto, jotka ovat päättäneet yhdessä taata, että
laittomien huumeiden säätelemiseksi luotu politiikka perustuisi
parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon. Verkoston lukuisista
jäsenistä löytyy David J. Nutt, neuropsykofarmakologian osaston
johtaja Lontoon Imperial Collegesta, joka erotettiin Britannian
hallituksen huumeasioissa neuvoa-antavan komitean puheenjohtajan
paikalta, koska hän uskalsi arvostella hallituksen tekemiä kannabiksen
luokittelu- ja uudelleenluokittelupäätöksiä.

Toinen tunnettu nimi on Alex Wodak, Sydneyssä, Australiassa
sijaitsevan St. Vincent’s sairaalan alkoholi- ja huumeyksikön johtaja
sekä International Harm Reduction Associationin presidentti ja
julkaissut vuonna 1996 Australiassa paljon keskustelua herättäneen
kirjan "Drug Prohibition: a call for change" yhdessä Ron Owensin
kanssa.

ISCDP:n missio on parantaa yhteiskuntien terveyttä ja turvallisuutta
tuottamalla tutkimusta ja koulutusta huumepolitiikan parhaista
toteuttamistavoista sekä yhteistyössä yhteisöjen, politiikan
toimijoiden, lain täytäntöönpanon ja muiden osallisten kanssa
toteuttaa ja ohjata toimivia ja tutkittuun tietoon perustuvia
huumeiden käytön aiheuttamien erilaisten ongelmien käsittelytapoja.