Syksyllä 2011 SKY sai Kansalliselta huumausainepoliittiselta koordinaatioryhmältä tietopyynnön liittyen nykyisen hallituksen huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämisen toimenpideohjelmaa.

SKY vastasi tietopyyntöön, ja vastauksen pohjalta on laadittu kannanotto "Kannabiksen kotikasvatuksen asema muutettava".

Kannabiksen kotikasvatuksen asema muutettava 

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi toimenpideohjelma. Ohjelman valmistelee sosiaali- ja terveysministeriön asettama huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä.

 

Ohjelman valmistelussa ja toimenpiteiden toteuttamisessa on haluttu kuulla mahdollisuuksien mukaan kaikkia asian parissa työskenteleviä toimijoita. Koordinaatioryhmä on pyytänyt myös Suomen kannabisyhdistykseltä näkemyksiä siitä, mitkä asiat tulisi ottaa huomioon ohjelmaa valmistellessa ja mitkä ovat tällä hetkellä oleellisimmat ongelmat, joihin olisi puututtava?

 

SKY on toimittanut näkemyksensä koordinaatiryhmälle. Tiedostamme, että aatteellinen lähtökohtamme on hyvin kiistanalainen ja herättää monissa erittäin kielteisiä tunteita. Jotkut voisivat olla sitä mieltä, että pyrkimyksemme olisi ristiriidassa hallituksen suunnitellun toimenpideohjelman pyrkimysten kanssa. Usein kuuluu väitteitä, että pyrkimyksemme olisi nimenomaan edistää huumausaineiden – tai ainakin yhden sellaiseksi luokitellun aineen – kannabiksen käyttöä. Tämä ei pidä paikkansa.

 

Tiedostamme, että minkään päihteen käyttö ei ole sinänsä hyvä asia. Kuitenkin katsomme, että taipumus pyrkiä vaikuttamaan tajunnantilaan on hyväksyttävä väistämättömänä tosiasiana. Päihdepolitiikan pyrkimyksenä tuleekin olla pyrkimys vähentää niitä haittoja, joita tähän yleisinhimilliseen taipumukseen liittyy. Tunneperäinen vastustaminen pahentaa haittoja, ja vaikeuttaa järkevien ratkaisujen etsintää. Ei ole välttämättä lainkaan siunaukseksi, että alkoholi on käytännössä ainoa sallittu varsinainen päihde Suomessa.

 

Ei ”vapaaksi”, vaan valvontaan

 

Pyrkimys täydelliseen kontrolliin on johtanut villin vapaisiin huumemarkkinoihin vailla mitään laillista kontrollia. Se on luonut laittomien markkinoiden ehdoilla toimivan markkinamekanismin, mikä suosii kaikkein haitallisimpia aineita, käyttötapoja ja liiketoimintaa. Alkoholikieltolaki toi pirtun Suomen alkoholimarkkinoille. Vastaavasti kannabiksen täyskielto suosii tuotteita, joita on helpompi piilottaa ja salakuljettaa – ts. lajikkeita, joissa on haitallisen korkeita THC -pitoisuuksia, sekä varsinaisia kovia huumeita.

 

Emme halua ”vapauttaa” kannabista, vaan tuoda miedot kannabistuotteet laillisen valvonnan piiriin. Laillisilla markkinoilla myytävän kannabiksen koostumusta olisi mahdollista valvoa, ikärajakontrolli saataisiin käyttöön ja se kuuluisa ”portti” koviin aineisiin sulkeutuisi.

 

Koska nykyisen asenneilmapiirin vallitessa tämä pitkän tähtäimen tavoite tuskin toteutuu kovin pian, tarvitaan muita tapoja vähentää haittoja, joita kannabiksen käytöstä koituu yksilölle ja yhteiskunnalle.

Hampun kotikasvatus

 

Myönteinen askel olisi pienimuotoisen omaan käyttöön tarkoitetun hampun kotikasvatuksen de facto salliminen tai edes kotikasvatuksen rangaistusasteikon lieventäminen. On nurinkurista, että pienviljelmän pitäminen katsotaan ”huumausaineen valmistukseksi”, mistä rangaistaan ankarammin kuin asioinnista laittomilla markkinoilta, mistä rikosnimike on lievempi ”huumausaineen käyttörikos”. Tämä kotiviinin ja –oluen valmistukseen verrattava toiminta antaisi käyttäjälle mahdollisuuden hankkia haluamaansa tuotetta joutumatta tekemisiin ammattirikollisten kanssa, joilta usein saa myös kovia aineita. Muodollisen ikärajavalvonnan puuttuessakin, kotona asuvien alaikäisten olisi vaikea harrastaa kotikasvatusta vanhemmiltaan salaa.

 

Pienten kannabismäärien kasvattamisen salliminen omaan käyttöön ei tekisi laittomille markkinoille tähtäävien suurten ammattiviljelmien toimintaa yhtään nykyistä helpommaksi, vaan se vähentäisi kaupallisten viljelmien tuotteiden kysyntää. Lisäksi mahdollisuus kasvattaa hamppukasveja avoimesti ikkunalaudalla tai siihen suunnitelluissa turvallisiissa tiloissa, tarkoittaisi, ettei viljelmiä enää piilotettaisi palo-, sähkö-, ja vesivahinkovaaraa aiheuttavalla tavalla.

 

Laittomia markkinoita myös suosii se, että sinänsä laillisen lääkekannabiksen hankinta on tehty niin kalliiksi ja hankalaksi, että moni, joka käyttää kannabista lääkkeeksi, hankkii tuotteensa muuta kuin virallista tietä.

 

Muut huumeet

 

Vaikka SKY:n varsinainen laillistamispyrkimys liittyy nimenomaan kannabikseen, on yhdistyksessä myös vallalla käsitys, että kaikkien aineiden käyttäjien rankaiseminen on haitallista. Esimerkiksi. Portugalilla on ollut hyviä kokemuksia uudenlaisesta käytännöstä, missä käyttäjiä ei rangaista, vaan huumeisiin liittyviä haittoja vähennetään muilla tavoilla.

 

Puhtaiden ruiskujen jakelun salliminen suonensisäisesti huumeita käyttäville on ollut myönteinen askel. Lisäksi tarvittaisiin kipeästi kovien aineiden käyttäjille nykyistä helpompaa pääsyä hoitoon – varsinkin korvaushoitoon.

 

Avoin keskustelu päätöksenteon pohjaksi

 

Tärkeä edellytys järkevälle päihdepoliittiselle päätöksenteolle olisi, että pyrittäisiin pois ns. narkofobiasta – laittomiin päihteisiin liittyvästä suhteettomasta pelosta. Tämä ei tarkoita silmien ummistamista huumeisiin liittyviltä todellisilta haitoilta, vaan suhteellisuudentajun tuomista mukaan keskusteluun. Joidenkin poliitikkojen ja tiedotusvälineiden tapa käsitellä huumausainekysymystä tuo mieleen suomettumisen ajan poliittiset tabut ja itsesensuurin.

 

Suomessa on yhä pyrkimystä välttää avointa ja laajaa keskustelua eri päihdepoliittisista vaihtoehdoista. Vaikka keskusteluilmapiirissä on ollut jonkun verran vapautumista viimeisen parin vuosikymmenen ajan, on silti suuria paineita suorastaan sensuroida mielipiteitä, jotka etsivät vaihtoehtoa kieltolakipolitiikalle. Vaikka SKY:llä on ollut hedelmällistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri terveysviranomaisten ja päihdealan järjestön kanssa, Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vieläkään sallinut yhdistyksen rekisteröintiä väittäen, että pyrkimyksemme muuttaa huumausainelainsäädäntöä, on ”hyvien tapojen vastainen”. Asia on edelleen valitusvaiheessa ja prosessi on nyt kestänyt lähes kaksi vuotta.

 

 

Suomen kannabisyhdistyksen syyskokous 27.11.2011