Lähde: ENCOD BULLETIN ON DRUG POLICIES IN EUROPE

NR 71 JANUARY 2011

http://www.encod.org/info/ENCOD-BULLETIN-71.html

 

ENCOD:lla on ollut vaikeuksia vastata kysymykseen, millä ehdoilla sen

tulisi jatkaa EU:n huumepoliittisen kansalaisfoorumin toimintaan vai

jatkaako osallistumista ylipäänsä. Tämä kysymys liittyy toiseen

kysymykseen eli millaisessa osassa ENCOD:n tulisi toimia:

vaikuttajaryhmänä vai poliittisena liikkeenä? Tämän kysymyksen

ymmärtämiseksi täytyy selostaa ENCOD:n alkuperää.

 

Vuonna 1991 Euroopan komissio aloitti prosessin, jonka tarkoituksena

oli johtaa yhtenäiseen EU:n huumepolitiikkaan. Tämän käsitteen keksijä

oli Ranskan presidentti François Mitterand, joka haaveili EU:n voivan

päättää omasta huumepolitiikastaan itsenäisesti ilman USA:n

vaikutusta. Seuraavien kahden vuoden aikana satojen akateemisten

asiantuntijoiden ja alalla työskentelevien välillä käytiin

keskusteluja ympäri EU:ta. Tästä selvisi, että jos aiotaan jatkaa

hyviä kokemuksia ja välttää huonoja, tarvitaan tieteelliselle näytölle

eikä ideologialle perustuvaa eurooppalaista huumepolitiikkaa. Tämän

tieteellisen näytön ensimmäinen pilari saadaan aikaan keräämällä ja

vertaamalla tilastotietoa ja toinen pilari saadaan avoimella ja

läpinäkyvällä vuoropuhelulla sen kansalaisyhteiskunnan kanssa, jota

tämä asia koskettaa ja johon huumepolitiikka kohdistuu. Maaliskuussa

1993 komissio järjesti Pariisissa seminaarin, jonka tarkoitus oli

luoda huumeiden käytön parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen

foorumi, joka auttaisi EU:n huumepolitiikan tekemisessä. Tästä syntyi

ENCOD.

 

Marraskuussa 1993 Lissaboniin perustettiin European Monitoring Centre

on Drug Addiction, EMCDDA, eli Euroopan huumeseurantakeskus. 10

miljoonan euron vuosibudjetillaan EMCDDA on tuottanut suuren määrän

raportteja, jotka sisältävät tietoa Euroopan huumekysymyksen kaikilta

puolilta. Tästä kootusta tietomäärästä on voitu vetää yksi tärkeä

johtopäätös: teoria siitä, että kieltolakia tarvitaan huumeiden

kysynnän ja tarjonnan vähentämiseen, on väärä. Niissä maissa, joissa

kieltolakia on lievennetty, tarjonta ja kysyntä eivät ole nousseet. Ja

tämän lisäksi juuri näissä maissa on koettu huumeiden vastaisen

taistelun harvat menestykset, kuten huumeiden käyttöön liittyvien

tautien ja kuolemien väheneminen.

 

Sitten kun todistusaineisto EU:n tasolla osoitti, että kieltolaki on

väärä ratkaisu huumeongelmaan, kieltäytyivät EU:n virkamiehet

keskustelemasta tästä johtopäätöksestä. Huolimatta lukuisista

sitoumuksista EU:n huumestrategioissa, toimintasuunnitelmissa ja

muissa virallisissa julistuksissa vuoden 1993 jälkeen järjestää

järkevää vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, ei yhtään vakavaa

yritystä tähän suuntaan ole toteutettu.

 

Niissä kahdessa ainoassa EU:n huumekokouksessa vuosina 2000 ja 2004,

joihin ENCOD on kutsuttu, on puheenvuorot rajoitettu 5 minuuttiin,

koska joidenkin hallitusten edustajat ovat valittaneet siitä, että

”laillistajalobbylle on annettu suunvuoro”.

 

Sen jälkeen päätimme toteuttaa oman menestyksekkään lobbauskampanjamme

EU:n parlamentissa. Joulukuussa 2004 se hyväksyi joukon suosituksia

uudeksi EU:n huumestrategiaksi, joihin kuului pysyvän

keskustelumekanismin luominen kansalaisyhteiskunnan kanssa sen

osallistumisen lisäämiseksi huumepolitiikassa. Tämä vetoomus sai

vahvistusta ENCOD:n ja EU parlamentin järjestämässä

kuulemistilaisuudessa toukokuussa 2005. Vastauksena parlamentin

raporttiin komission huumeiden vastaisen yksikön johtaja Carel Edwards

kirjoitti joulukuun lopulla vuonna 2004, että ”vuoropuhelu alkaa

vuonna 2005 hyvin järjestettynä”.

 

Tammikuussa 2006 komissio järjesti konferenssin ”Kansalaisyhteiskunta

ja huumeet”. Arviolta 60 osanottajaa, joista 17 edusti ENCOD:ia, jätti

selvän viestin komissiolle: ”Ottaen huomioon, miten suuri vaikutus

huumeilmiöllä on yhteiskuntaan ja kuinka kiinnostunut suuri yleisö on

siitä, on hyvin tärkeää luoda selvä suunnitelma rehelliselle ja

rakentavalle vuoropuhelulle virkamiesten ja kansalaisyhteiskunnan

järjestöjen kanssa siitä, millaista huumepolitiikkaa kansallisella ja

EU:n tasolla suunnitellaan ja toteutetaan”. Komission edustajan

Francisco Fonsecan vastaus oli, että ”vuonna 2007 luodaan

budjettilinja, mikä tekee mahdolliseksi sisällyttää kansalaisten ja

heidän järjestöjensä esittämät vaatimukset EU:n huumepolitiikkaan ja

-strategioihin”. Tämän lupauksen ensimmäinen osa täytettiin.

Syyskuusta 2007 komissio on suostunut sijoittamaan miljoona euroa

(1m€) vuodessa kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävään vuoropuheluun

huumepolitiikasta. On vain epäselvää, mihin tuo raha on käytetty.

 

Tämän budjetin ainoa näkyvä tulos on ollut ns. Civil Society Forum on

Drug Policies  in EU perustaminen. Mutta tämän foorumin järjestämiä

neljää istuntoa ei voi kutsua vuoropuheluksi.

 

Ensiksikin löytyy kysyttävää niiden 26:n foorumiin valitun järjestön

edustavuudesta. Komissio ei esitä perustelujaan näiden

organisaatioiden valinnalle. On vaikeaa tietää, mitä nämä järjestöt

edustavat ja mihin annetut lausunnot perustuvat. Jotkin niistä eivät

perustu millekään jäsenpohjalle tai päätöksentekojärjestelmälle ja ne

näyttävät olevan yhden tai kahden henkilön ylläpitämiä, joilla on

kuitenkin takanaan jokin oma sponsori.

 

Suurin osa näistä organisaatioista on ns. ”palvelujen tarjoajia”,

terveysalan ammattilaisia, joita paikallistason, kansallisen tason tai

EU:n virkamiehet rahoittavat huumeiden käyttöön liittyvien

terveysongelmien hoitamiseen tarkoitetuissa ohjelmissa. Siksi heidän

etuihinsa ei kuulu virkamiesten arvosteleminen. Tästä nousee se

kysymys, että missä määrin julkisrahoitteiset ihmiset edustavat

kansalaisyhteiskuntaa.

 

Loput foorumin jäsenyyksistä on jaettu organisaatioille, jotka

lobbaavat huumeiden kieltolain puolesta (mukana skientologia-kirkkoon

kytköksissä oleva ruotsalainen Foundation for a drug free world) sekä

huumepolitiikan uudistamisen puolesta puhuville organisaatioille.

 

Komissio on organisoinut foorumin sillä tavalla, että suoraa

keskustelua EU:n huumepolitiikan perusteista ei synny. Komission

edustajat lopettavat kaikki yrityksetkin tähän suuntaan sillä

selityksellä, että ”Jäsenvaltiot eivät hyväksy tällaisia suosituksia”.

Yksikään EU:n hallinnon edustaja ei ole ollut mukana istunnoissa eikä

osoittanut mielenkiintoaan sen tekemiin päätöksiin.

 

Kansalaisfoorumille järjestettyjä puitteita ei voi moittia:

puolentoista vuorokauden istuntoon osanottajat lentävät ensimmäisessä

luokassa, yöpyvät 250€:n hotellihuoneissa ja ohjelma on painettu

hienolle paperille. Nämä olosuhteet eivät kuitenkaan korvaa sitä,

ettei foorumissa on mahdotonta saada aikaan selvää sanomaa siitä,

mihin suuntaan EU:n huumepolitiikkaa tulisi ohjata, puhumattakaan

siitä, että päästäisiin oikeaan vuoropuheluun.

 

Jokainen foorumin istunto maksaa 50 000€. Tämä tarkoittaa, että

jokaisena kuluneena neljänä vuonna 950 000 €:a foorumiin tarkoitettuja

rahoja on käytetty johonkin aivan muuhun. Komissio ei ole selittänyt

tätä rahan käytön kohdetta. Yksi kohde on ollut vuonna 2009

järjestetty European action on drugs, EU kansalaisille suunnattu

propagandakampanja huumeiden vaaroista, joka oli pelkästään valtioiden

vaatimuksesta laadittu ilman kansalaisfoorumin kuulemista.

 

ENCOD on eri yhteyksissä yrittänyt saada Komission huumeiden

vastaiselta yksiköltä selitystä vuoropuhelun tulevaisuudesta. Selvää

vastausta ei ole tullut lukuunottamatta lausuntoa: ”Komissiolla on

vain rajallinen mandaatti vaikuttaa kansainvälisen huumepolitiikan

alueella. Jäsenvaltioilla on itsemääräämisoikeus päättää omasta

huumepolitiikastaan.”

 

Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun ajatus eurooppalaisesta

huumepolitiikasta lausuttiin julki, tilanne on vasta tässä. Kaiken

todistusaineiston jälkeen on selvää, että tuon politiikan tulee

perustua muulle kuin kieltolaille mutta EU:n instituutiot tekevät

kaikkensa, ettei mikään muutu eikä mitään keskustelua synny.

 

Nykyisessä tilanteessa kansalaisfoorumilla ei ole toivoa

kohenemisesta: sen osanottajien edustavuus on epäselvä samoin kuin

rakenne ja rahoitus eikä sillä ole objektiivista vaikutusta EU:n

huumepolitiikan tekemisessä. Tällaisen tilanteen jatkuessa

kansalaisfoorumista tulee yksi status quon kannattajista niin, että

komissio voi sanoa konsultoineensa kansalaisyhteiskuntaa.

Todellisuudessa kansalaisfoorumi, joka koostuu peiteorganisaatioista

ja EU-rahoitusta etsivistä terveysalan ammattilaisista, on ollut

kallis tapa kertoa politiikan kohteena olevalle

kansalaisyhteiskunnalle, ettei sillä ole mitään vaikutusta

huumepolitiikkaan.

 

Tänä aikana ENCOD:sta on kehittynyt muutaman kansalaisjärjestön

lobbausryhmästä sellaisten ihmisten kansalaisliikkeeksi, jotka

haluavat haastaa huumekieltolain sanoin ja teoin. ENCOD päätti

kokouksessaan joulukuussa 2010 lykätä lopullista päätöstä

osallistumisesta kansalaisfoorumiin ENCOD:n yleiskokoukseen kesäkuussa

2011. Siihen mennessä on tarkoitus koota tämän ratkaisun hyvät ja

huonot puolet, jotka esitetään jäsenistölle keväällä niin, että

jokainen voi tehdä asiasta oman päätöksensä.

 

Valtioiden hallituksiin vaikuttaminen on se suuri kysymys. Tiedämme EU

parlamentin kuulemistilaisuudesta 8.12.2010, ettei EU vastusta valtion

tekemää päätöstä ottaa seuraava askel kieltolakiin perustuvien

huumelakien uudistamisessa tai lieventämisessä. Siksi tarvitaan

ENCOD:n ja sen jäsenien yhteistä strategiaa.

 

Hyvää uutta vuotta!

toivoo

Joep Oomen

 

2010 Kannabistribunaali nyt DVD:llä tai ilmaiseksi ladattavissa

Lähde: ENCOD 10.1.2011

http://www.encod.org/info/ORDER-NOW-DVD-CANNABIS-TRIBUNAL.html

 

Hollannin pääkaupungissa Haagissa järjestettiin toinen

kannabistribunaali 3.5.2010, jossa oli mukana mm. Hollannin

huippupoliitikkoja, kannabiksen kasvattajia, poliisin edustaja,

aktivisteja, kannabiskahvilan pitäjiä jne. 70 minuuttia pitkä kooste

tapahtumasta esittää sellaisia asioita Hollannin kannabispolitiikasta,

mitä tiedotusvälineet täällä Suomessa eivät kerro.

 

Micheal Schaapin tekemän dokumentin voi tilata 15 eurolla (+ 6 euron

postikuluja) kappale ja tai vähintään 10 kappaletta 10 euron hintaan

osoitteesta:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Laita viestiin osoitteesi ja DVD-levyjen lukumäärä. Vastauksessa saat

tilinumeron ja maksun mentyä perille lähtee DVD. Dokumentin saa myös

ladattua itselleen ilmaiseksi jos ei halua tukea Euroopan kannabiksen

vapautusliikettä. Tilatun DVD:n mukana saa 20 sivuisen kirjasen.

 

Dokumentin voi katsoa sivulta:

http://www.archive.org/details/Cannabis_Tribunaal_2010