Marraskuun 20. päivänä ENCOD:n johtoryhmä lähetti seuraavan kirjeen Euroopan parlamentin kansalaisvapaus, oikeus- ja sisäasiat -komitean (LIBE) jäsenille. Pyydämme teitä tekemään samoin. Sähköpostiosoitteet löytyvät komitean sivuilta.
<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FI&body=LIBE>
 

Komission huumeraportti CND:lle maaliskuussa 2009
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc/report_10_
03_09_en.pdf


Kansalaisfoorum
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/forum/fsj_drugs_forum_en.htm

SKY:n palaute EU:n kansalaisfoorumille
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/drugs_forum/
contributions/others/contribution_finnish_cannabis_association_finland_en.pdf


Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat, LIBE
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?
language=FI&body=LIBE


Pyyntö Euroopan parlamentin kansalaisvapauskomitean jäsenille

Bryssel 20. marraskuuta 2009

Hyvä Euroopan parlamentin jäsen

Me ENCOD:n (European Coalition for Just and Effective Drug Policies,
eurooppalainen kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten yhteenliittymä
oikeudenmukaisen ja tehokkaan huumepolitiikan puolesta) jäsenet
pyydämme teitä kiinnittämään huomionne tärkeään asiaan, joka vaatii
teiltä toimenpiteitä.

Uskomme Euroopan komission manipuloivan ja heikentävän
keskustelumekanismeja kansalaisyhteiskunnan suuntaan ja käyttävän
väärin Euroopan parlamentin tätä tarkoitusta varten myöntämiä varoja
ylhäältä käsin saneltuihin aloitteisiin, joita kukaan EU:n komission
ulkopuolinen taho ei ollut pyytänyt.

Tämä asia koskee sitä tapaa, jolla oikeuteen, vapauteen ja
turvallisuuteen liittyvien asioiden pääosaston (Directorate for
Justice, Freedom and Security) alainen huumekoordinaatioyksikkö (Drugs
Coordination Unit, DCU) on kohdellut EU:n huumepolitiikan
kansalaisfoorumia (Civil Society Forum on Drug Policy in the EU, CSF).

Vuosia kestäneen kehityksen tuloksena Eurooppa-neuvosto ja komissio
perustivat joulukuussa 2007 kansalaisfoorumin luomaan dialogia
huumepolitiikan alalla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa. Tähän
foorumiin valittiin 26 järjestöä komission hieman epämääräisellä
valintajärjestelmällä.

Tämän foorumin tarkoitus on komission omien kotisivujen mukaan ”lisätä
kansalaisyhteiskunnan vaikutusta huumeisiin liittyvissä asioissa,
politiikan luomisessa, toimenpiteiden soveltamisessa sekä EU:n
huumestrategian ja toimintasuunnitelman toteuttamisessa”.

Euroopan parlamentti painotti raportissaan kansalaisfoorumille
maaliskuussa 2008, että kansalaisfoorumin merkitys on ”vahvistaa
kansalaisyhteiskunnan osaa eurooppalaisen huumepolitiikan
kehittämiseksi, mikä on vuosien 2005 - 2012 huumestrategian
päätavoite”. Parlamentin raportissa painotettiin ”Huumepolitiikan
perustamista vahvalle tieteelliselle näytölle yhteistyössä
huumetutkimuksen kentällä toimivan kansalaisyhteiskunnan kanssa,
tosiasioihin perustuville politiikan muodoille sekä todistetulle
näytölle perustuville toimenpiteille mukaan lukien sellaiset, joiden
tarkoitus on ehkäistä ja vähentää terveyshaittoja”.

Kansalaisfoorum on kutsuttu koolle kolme kertaa, jokaisen kokouksen
kestettyä puolitoista päivää Brysselissä (joulukuussa 2007,
toukokuussa 2008 ja maaliskuussa 2009). Yhdessäkään kokouksessa ei ole
ollut mahdollista keskustella EU:n huumepolitiikasta. DCU:n edustajat
ovat estäneet tämän, koska heillä on kokouksen asialistan
valmistelemisen ja kokouksen johtamisen yksinoikeus. Osallistujien
pyynnöt asettaa nykyisen huumepolitiikan vaikutukset sekä mahdolliset
vaihtoehdot asialistalle on kielletty. Kokoukset ovat olleet
jäsentelemätöntä tiedon jakamista ilman selvää asialistaa ja
seurantaa, mikä on turhauttanut osanottajia.

ENCOD:n johtoryhmä kysyi syyskuussa 2009 DCU:n edustajilta, miksi
keskustelua huumepolitiikasta ei voida käydä kansalaisfoorumin
keskuudessa. Komission edustajat vastasivat, että ”heillä on rajattu
mandaatti käsitellä huumepolitiikkaa, koska jäsenvaltiolla on
itsemääräämisoikeus oman politiikkansa tekemisessä”. Missään
aikaisemmassa kansalaisfoorumin luomisen vaiheessa (konferensseja,
Vihreän paperin julkistaminen, tammikuussa 2006 alkanut
valintaprosessi) ei tätä ehtoa ole esitetty.

Mielestämme käyttäessään tätä ehtoa keskustelun välttämiseksi EU:n
julkishallinnon tärkeällä alueella rikkoo komissio hyvän hallinnon
periaatteita. Luomalla mielikuvan siitä, että EU on kiinnostunut
vastavuoroiseen keskusteluun huumepolitiikasta kansalaistensa kanssa,
ja jälkeenpäin alentamalla tämä keskustelu Brysseliin valittujen
edustajien kalliiksi ”juttutuvaksi”, komissio tietoisesti heikentää
keskustelun merkitystä.

Lisäksi tapaamisessamme komission kanssa tuli esille, ettei DCU kykene
täysin selvittämään kansalaisfooorumille osoitettujen rahojen käyttöä.
Rahat on Euroopan parlamentin vuonna 2007 hyväksymästä huumeista
tiedottamisen ja ehkäisyn budjetista (Drugs Information and Prevention
Budget). Kansalaisfoorumin kolmannessa kokouksessa maaliskuussa 2009
DCU:n edustajat kertoivat, että kansalaisfoorumin vuosibudjetti on
noin 100 000 €, mikä riittäisi kahden kokouksen pitämiseen vuosittain.
Samalla kerrottiin, että seuraava kansalaisfoorumin kokous olisi vasta
vuonna 2010.

Yrittäessämme saada selvitystä asiaan vastasi DCU:n edustaja
sähköpostilla, että loput kansalaisfoorumin rahat vuodelle 2009
käytettäisiin European Action on Drugs Campaign -kampanjaan, mikä on
Ranskan puheenjohtajakaudella luotu huumeiden vaarojen vastainen
propagandakampanja ja jonka Euroopan komissio on luonut kysymättä
neuvoa kansalaisfoorumin järjestöiltä. Kun tätä kampanjaa ehdotettiin
kansalaisfoorumin edellisessä kokouksessa maaliskuussa 2009,
osallistujat hylkäsivät sen melkein yksimielisesti suunnittelun
ammattimaisuuden puutteen takia.

Maaliskuussa 2009, vain yksi päivä ennen YK:n huumekomission kokouksen
alkua Wienissä, julkaisi EU:n komissio “Report on Global Illicit Drug
Markets 1998 – 2007" (the Reuter-Trautmann report). Raportti on tärkeä
tietolähde ja sen johtopäätökset vahvistavat niitä huumepolitiikan
arviointiraportteja, joita huumepolitiikasta on tehty viime vuosina.
Nämä johtopäätökset ovat, että nykyiset politiikan muodot eivät täytä
tavoitteitaan vähentää laittomien huumeiden tarjontaa eikä kysyntää,
ja mahdollisesti ne  ratkaisevasti luovat ja lisäävät huumeiden
käyttäjien, heidän ympäristönsä ja muun yhteiskunnan kokemia ongelmia.

Raportin tekijöitä ei pyydetty esittämään toimenpide-ehdotuksia. DCU:n
edustajan mukaan raportti ”ei sisällä tarpeeksi tietopohjaa, jolla
voitaisiin suorittaa arviointeja”. Siten näyttää mahdolliselta, että
tämä raportti, joka on yhden vuoden aikana tehty tieteellinen tutkimus
kaikesta EU:n huumetilannetta koskevasta aineistosta, unohdetaan pian.

Mielestämme kansalaisfoorumin tulisi saada keskustella tästä
raportista. Siksi me muodollisesti pyydämme tukeanne vetoomuksellemme
EU:n komissiolle, että se asettaisi raportista käytävän keskustelun
seuraavan tammikuussa 2010 pidettävän kokouksen asialistalle. Lisäksi
uskomme, että Euroopan parlamentin kansalaisvapauskomitean tulisi
keskustella raportissa esitetyistä johtopäätöksistä.

Pyydämme teitä ottamaan asia käsittelyyn seuraavassa
kansalaisvapauskomitean kokouksessa tiistaina ja keskiviikkona
joulukuun 1 - 2.

Kunnioittavasti

Marisa Felicissimo, Belgium
 Antonio Escobar, Spain
 Fredrick Polak, The Netherlands
 Jorge Roque, Portugal

ENCOD:n johtoryhmä

--


 EUROPEAN COALITION FOR JUST AND EFFECTIVE DRUG POLICIES

 Lange Lozanastraat 14 – 2018 Antwerpen - Belgium

 Tel. + 32 (0)3 293 0886 / Mob. + 32 (0)495 122644

 E-mail:  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.  / www.encod.org