Lähde: Suomen lääkärilehti 42/2004, s 4001
http://www.laakarilehti.fi/sisallys/index.html?nr=42,yr=2004


Suomen lääkärilehdessä referoidaan rohkeasti SKY:n sivuilla tuoreeltaan uutisoitua meta-analyysia (Lancet 14.5.2004) kannabiksen haittatutkimuksista, jossa romutettiin virallisen valistuksen levittämät legendat kannabiksen haitoista:

Yleisesti väitetään, että kannabis aiheuttaa monia psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, joten sen käyttöä ei saisi vapauttaa. On kuitenkin mahdollista, että kyse ei ole - ainakaan pelkästään - yksisuuntaisesta kausaalisuhteesta vaan tutkimusharhasta. Englantilaiset tutkijat selvittivät, tukevatko tutkimukset kannabiksen käytön suoranaisia haitallisia vaikutuksia. Tarkastelunsa pohjaksi he löysivät 48 tutkimusta, joista 16 täytti laatukriteerit kohtuullisesti. Näidenkin tulokset perustuivat tutkittavien omiin ilmoituksiin.

Kannabiksen käyttö yhdistyi johdonmukaisesti alhaiseen koulutukseen ja muiden huumeiden käyttöön sekä vähemmän johdonmukaisesti psykologisiin ongelmiin ja ongelmakäyttäytymiseen. Nuorilla kannabiksen käytön ja ongelmien välinen yhteys oli vahvempi kuin vanhemmilla. Yhteys pieneni oleellisesti, kun analyyseissa otettiin huomioon sekoittavat tekijät. Esimerkiksi kannabiksen käytön ja psyykkisen terveydentilan välinen yhteys, jonka raakaestimaatti 10 tutkimuksessa oli tilastollisesti merkitsevä, jäi sekoittavien tekijöiden huomioon oton jälkeen merkitseväksi vain 4 tutkimuksessa.

Tutkijat päätyvät ensin esittämään, että kannabiksen käytön ja psykososiaalisten haittojen välillä on selvä yhteys. Sen sijaan yhteyden kausaalinen luonne ei ole läheskään selvä. Psykososiaaliset ongelmat voivat olla kannabiksen käytön syy eikä pelkästään seuraus. Tutkimuksissa löydetty kannabiksen skitsofreniaa lisäävää vaikutus ei sovi yhteen sen kanssa, että samaan aikaan kun kannabiksen käyttö on lisääntynyt, skitsofrenian ilmaantuvuus on pikemminkin laskenut.

Kannabiksen käytön ja psykososiaalisten ongelmien välinen suhde onkin hyvä esimerkki kausaalisuhteen osoittamisen vaikeudesta.

Raimo K.R. Salokangas