Kannabis- ja kannabinoiditutkimusta on vuosikymmenten mittaan kertynyt

niin paljon, että kriminaalipolitiikkaa puolusteleviin väitteisiin,

ettei kannabista ole tutkittu tarpeeksi ja ettei enää lisätä haittoja

laillistamalla se, voidaan antaa tuoreiden julkaisujen valossa päteviä

vastauksia.

 

Kannabistutkimus

Lähde: Medicinal use of cannabis in the United States: Historical

perspectives, current trends, and future directions

Journal of Opioid Management 5:3 May/June 2009

http://www.letfreedomgrow.com/cmu/JOM_5-3-03-Carter.pdf

Lähde: Here, there and everywhere: The endocannabinoid system.

Journal of Neuroendocrinology

Volume 20 Issue s1 , Pages 1 - 151 (May 2008)

http://www3.interscience.wiley.com/journal/119409845/issue

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119409867/PDFSTART

 

USA:ssa vuonna 1937 alkanut liittovaltiotasoinen kannabiksen

kieltolaki onnistui melkein tyrehdyttämään lääkekannabiksen käytön ja

tutkimuksen  mutta tieteen läpimurtojen ansiosta lääkekannabis on

noussut varteenotettavaksi kilpailijaksi monille lääkkeille ja USA:ssa

13 osavaltiota on hyväksynyt sen käytön.

 

Jo 1970-luvulla potilaat saivat USA:n liittovaltion aloittamaan

lääkekannabiksen kasvatuksen ja jakelun. Suomessakin vieraillut Elvy

Musikka on yksi neljästä tämän ohjelman jäljelle jääneistä potilaista.

Ohjelma suljettiin yllättäen uusilta potilailta vuonna 1992 ja USA:n

julkisen terveydenhoidon virasto (US PublicHealth Service) antoi

selityksen, että ohjelma heikensi kannabiksen kielteistä mielikuvaa,

mitä tarvittiin sen laittomuuden ylläpitämiseksi kansalaisten

keskuudessa. ( s 3/16)

 

Kieltolain kannattajat ovat väittäneet lääkekannabiksen olevan Troijan

hevonen kannabiksen laillistamiseksi mutta tämä päätös on yksi

esimerkki siitä, kuinka kannabiskeskustelussa politiikka menee tieteen

edelle.

 

Kannabiskeskustelussa käytetään väitettä, ettei kannabista tunneta

tarpeeksi hyvin, että se voitaisiin laillistaa. Pelkästään kannabiksen

kemiasta ja farmakologiasta löytyy nykyään jo yli 15 000 ja ihmisen

sisäsyntyisistä kannabinoideista yli 2000 tieteellistä artikkelia. ( s

2/16)

 

Myös viime vuoden Journal of Neuroendocrinology -lehden sisäsyntyisiä

kannabinoideja käsittelevä erikoisnumero kumoaa väitteen siitä, että

kannabista ei olisi tutkittu. Lääketieteessä kannabinoiditutkimus on

tarjonnut monille tunnetuille taudeille uuden selitysmallin ja uusia

lääkintämahdollisuuksia.

 

Sanofi-Aventis sponsoroi tätä erikoisnumeroa, mikä on hyvä esimerkki

siitä, että isot lääketehtaat ovat huomanneet kannabiksen ja

kannabinoidien lääkinnälliset ominaisuudet.

 

USA:n liittovaltio kasvattaa edelleen lääkekannabista Mississippin

yliopiston alaisuudessa, liittovaltion lääkevalvontaviranomainen FDA

on hyväksynyt synteettisten THC korvikkeiden käytön tietyissä

vaivoissa ja liittovaltio on jopa patentoinut THC:n eri

käyttötarkoituksiin (http://www.patentstorm.us/patents/6630507.html).

 

Mississippin yliopiston kannabisviljelmä:

http://www.youtube.com/watch?v=O8omcpXVjgQ

 

Ei enää lisätä haittoja

 

Koska kannabista ja kannabinoideja tutkitaan runsaasti, löytyy

julkaistusta tutkimusmassasta tietopohjaa myös yleisen

kannabiskeskusteluun, mm. väitteeseen, että kannabiksen laillistaminen

lisää automaattisesti päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Väite

perustuu rinnastukseen tupakan ja alkoholin käytön aiheuttamiin

haittoihin.

 

Kannabiksen käyttö ei vahingoita aivoja

Lähde: Neuroimaging in cannabis use: a systematic review of the literature.

Psychological Medicine 23.7.2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19627647

 

Brittiläinen tutkijaryhmä kävi läpi sellaiset tutkimukset, joissa oli

käytetty aivokuvantamismenetelmiä akuutin ja kroonisen kannabiksen

käytön aiheuttamien aivomuutosten havaitsemiseksi. Vain kolmessa

tutkimuksessa neljästäkymmenestäyhdestä oli havaittu eroa kannabiksen

käyttäjien ja verrokkien välillä. Tutkijaryhmän johtopäätös on

varovainen: löytyy vain vähän todisteita sille, että kannabiksen

käytöllä olisi vaikutuksia aivojen rakenteeseen.

 

Kannabis ei vähennä älykkyyttä

Lähde: Current and former marijuana use: preliminary findings of a

longitudinal study of effects on IQ in young adults

CMAJ April 2, 2002; 166 (7)

Abstract

Full text

 

Tässä yhteydessä voi nostaa esiin Kanadassa muutama vuosi sitten

valmistunut tutkimus kannabiksen käytön vaikutuksesta

älykkyysosamäärään. Sen tulokset olivat hämmentäviä hieman kannabista

käyttävien osalta, koska lievä kannabiksen käyttö lisää älykkyyttä

enemmän kuin raittius.

 

Runsas ja pitkäaikainen kannabiksen käyttö laski äo:ää raittisiin

verrattuna mutta käytön loputtua äo palasi entiselle tasolle.

Tutkijoiden mukaan kannabiksella ei ole kielteistä vaikutusta yleiseen

älykkyyteen.

 

Kannabis vähentää onnettomuusriskiä

Lähde: Alcohol and cannabis use as risk factors for injury--a

case-crossover analysis in a Swiss hospital emergency department.

BMC Public Health 29.1.2009

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2654886

Smoke a joint have less accidents

 

Sveitsiläinen tutkimusryhmä tutki onnettomuuspotilaita ja havaitsi

suoran yhteyden alkoholin ja onnettomuusriskin välillä: alkoholin

käyttö lisäsi onnettomuusriskiä keskimäärin kolminkertaiseksi. Eli jos

raittiin henkilön onnettomuusriskiä kuvataan 1:llä niin alkoholin

nauttiminen nostaa riskin 3:een.

 

Kun tutkijat ottivat tarkasteluun kannabiksen käytön ja

onnettomuuksien yhteyden, havaitsivat he yllätyksekseen

onnettomuusriskin tippuvan kolmannekseen eli 0.33:een.

 

Johtopäätös: Tutkimus osoittaa kannabiksen käytöllä olevan suojaava

vaikutus onnettomuuksiin joutumista vastaan suhteessa sen annokseen

kun taas alkoholilla oli selvästi vahingollinen vaikutus. Kannabiksen

käyttö alkoholin yhteydessä ei nostanut riskiä verrattuna pelkkään

alkoholin käyttöön. Selvästikään näillä tuloksilla ei voida vaatia

laissa asetettujen rajojen muuttamista esimerkiksi tieliikennelaissa,

koska laboratoriokokeissa kannabiksen käytön on osoitettu aiheuttavan

psykomotoristen taitojen heikkenemistä. Löydösten perusteella pitäisi

kuitenkin tutkia tarkemmin sitä ympäristöä, missä kannabista

käytetään, ja sen vaikutuksia käyttäytymiseen, jotka molemmat voivat

liittyä siihen, kuinka vältetään tilanteita, joissa piilee

onnettomuusriskin kasvu.

 

THC voi parantaa skitsofrenian oireita

Lähde: Synthetic delta-9-tHC can improve the symptoms of schizophrenia.

Journal of Clinical Psychopharmacology 2009 Jun;29(3):255-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19440079

 

Kannabiksen käytön sanotaan aiheuttavan mielenterveysongelmia ja tämä

väite on yleisin perustelu laillistamista vastaan. Jo aiemmin on

uutisoitu, kuinka laajassa potilasaineistoja käyttäneessä

tutkimuksessa ei voitu osoittaa skitsofrenian tai psykoottisten

oireiden lisääntyneen tutkijoiden ennustamalla tavalla vaan

lisääntyneestä kannabiksen käytöstä huolimatta niiden taso on pysynyt

samana tai vähentynyt.

 

Kannabiksen käytön katsotaan pahentavan psykoottisia oireita

skitsofreniapotilailla. Pienellä potilasryhmällä tehdyssä kokeessa

havaittiin, että neljällä kuudesta potilaasta, jotka olivat kertoneet

kannabiksen käytön parantaneen olotilaa, myös synteettinen THC

(dronabinol) paransi heidän olotilaa. Kolmella neljästä synteettinen

THC:n vähensi psykoottisia perusoireita eikä vain rauhoittanut.

Kokeessa ei havaittu haittavaikutuksia.

 

Tämä havainto yhdistettynä tuoreeseen havaintoon siitä, että

kannabinoidireseptorisalpaaja rimonabant ei lievitä

skitsofreniaoireita, tuo esille sen, että kannabinoidien osuus

psykooseissa on monimutkaisempi kuin mitä tähän asti on ajateltu.

Kannabinoidit voisivat tarjota uusia mahdollisuuksia skitsofrenian

hoidossa.

 

Kannabiksella erilainen vaikutus keuhkoihin kuin tupakalla

Lähde: Effects of cannabis on lung function: a population-based cohort study.

EUR Respir J. 2009 Aug 13. [Electronic publication ahead of print])

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19679602

 

Pitkäaikaisessa Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin

kannabiksen savulla olevan erilainen vaikutus keuhkoihin kuin tupakan

savulla. Tutkijat totesivat yhteenvedossaan, että kannabiksen käyttö

liittyi isompaan keuhkotilavuuteen tarkoittaen isojen hengityselinten

parempaa vastustuskykyä, mutta sen sijaan löytyi vain vähän todisteita

hengityselinten tukkeutumisesta tai hapenottokyvyn alenemisesta.

 

Tutkijoiden mukaan tulokset vastasivat tupakoimattomien tuloksia.

Tupakankäyttö liittyi sen sijaan hengityskyvyn huononemiseen.

 

Kannabiksen käyttö laskee syöpäriskiä

Lähde: A population-based case-control study of marijuana use and head

and neck squamous cell carcinoma.

Cancer Prevention Research. 2009 Aug;2(8):759-68

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19638490

 

Kannabissavussa olevilla kannabinoideilla on havaittu olevan

syöpäkasvaimia tuhoavia vaikutuksia. Kannabiksen käytön ja pää- ja

kaula-alueen syöpien välisestä yhteydestä kertova epidemiologinen

tutkimus on tuottanut ristiriitaisia tuloksia. Viime vuonna

julkaistussa tutkimuksessa todettiin kannabiksen käytön jopa

vähentävän näitä syöpiä (Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 March;

138(3): 374380

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2277494).

 

USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö vähentää riskiä

sairastua pää- ja kaula-alueen syöpiin jopa niillä, jotka käyttävät

myös tupakkaa ja alkoholia, joiden tiedetään selvästi lisäävän ko.

syöpien riskiä.

 

Vuonna 2006 julkaistun tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö vähensi

riskiä sairastua keuhko- ja hengityselinsyöpiin. (Cancer Epidemiology

Biomarkers & Prevention Vol. 15, 1829-1834, October 2006

http://cebp.aacrjournals.org/cgi/content/abstract/15/10/1829).

 

Kannabis voisi parantaa eturauhassyövän

Lähde: Inhibition of human tumour prostate PC-3 cell growth by

cannabinoids R(+)-Methanandamide and JWH-015: Involvement of CB2

British Journal of Cancer  18.8.2009

http://www.nature.com/bjc/journal/vaop/ncurrent/abs/6605248a.html

 

Aikaisemmin on jo tiedetty kannabinoidien vaikuttavan

eturauhaskasvaimiin. Synteettisillä kannabinoideilla tehdyissä

hiirikokeissa havaittiin niiden ehkäisevän syöpäsolujen kasvua ja

tämän vaikutuksen välittyvän CB2 reseptorin kautta. Tähän reseptoriin

vaikuttavilla aineilla on hoidollista merkitystä ja niitä tulisi

tutkia eturauhassyövän hoidossa.

 

Kannabis ehkäisee alkoholin aivoja rappeuttavia vaikutuksia

Lähde: White matter integrity in adolescents with histories of

marijuana use and binge drinking.

Neurotoxicology and Teratology. 2009 Jul 23.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19631736

www.statesman.com/health/content/shared-auto/healthnews/kalc/630296.html

 

Tutkijat ovat jo kauan tienneet alkoholin liikakäytön, ryyppäämisen,

aivoja rappeuttavat vaikutukset nuorella iällä. Alkoholin liikakäytön

ja marihuanan käytön aiheuttamista neuropatologisista aivomuutoksista

tiedetään vähemmän. San Diegon yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa 42

nuorta jaettiin kolmeen luokkaan heidän päihteiden käyttönsä

perusteella: paljon alkoholia käyttävät, paljon alkoholia ja

kannabista käyttävät sekä raittiit.

 

Aivokuvantamisessa löytyi selviä eroja alkoholia käyttävien ja

raittiiden välillä. Sen sijaan myös kannabista käyttävillä ei ollut

niin selviä eroja raittiisiin verrattuina. Tutkijat arvelevat kyseessä

olevan marihuanan hermoja suojeleva vaikutus, mikä perustuu alkoholin

aiheuttaman hapettumisrasituksen vähentämiseen tai myrkyttyneiden

solujen poistamiseen.

 

Kannabis ja opiaattivieroitus

Lähde: Intermittent marijuana use is associated with improved

retention in naltrexone treatment for opiate-dependence.

Am J Addict 2009;18(4):301-8.)

Lähde: Lydie J Morel, Bruno Giros, Valérie Daugé

Adolescent Exposure to Chronic Delta-9-Tetrahydrocannabinol Blocks

Opiate Dependence in Maternally Deprived Rats

Neuropsychopharmacology advance online publication 24 June 2009; doi:

10.1038/npp.2009.70

http://www.nature.com/npp/journal/vaop/ncurrent/abs/npp200970a.html

ScienceDaily (July 6, 2009)

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/07/090706090440.htm

 

Kahdessa tutkimuksessa on saatu lisää näyttöä sille, että kannabista

voisi käyttää opiaattivieroituksessa. USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa

silloin tällöin kannabista käyttävät opiaattiriippuvaiset hyötyivät

vieroitushoidosta paremmin kuin ei-käyttäjät ja säännöllisesti

käyttävät.

 

Rottakokeissa on havaittu varhaisen äidistä vierottamisen aiheuttavan

suurempaa herkkyyttä opiaattiriippuvuudelle. Nyt suoritetuissa

rottakokeissa havaittiin, että nuorelle rotalle annettu

dronabinol-kuuri (synteettinen THC päivät 35. - 49.) näyttää

ehkäisevän riippuvuuden syntymistä. Tämä löydös selittää kannabiksen

käyttöä itselääkityksenä varhaislapsuudessa perheongelmista

kärsineillä yksilöillä.